ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 50 | říjen 2017 Uzemnění drážních rozváděčů na stejnosměrný proud Následující pokyny platí pro kovově kryté a nekovově kryté rozváděče na stejnosměrný proud, používané ve vnitřních pevných drážních zařízeních trakčních soustav se jmenovitým napětím maximálně 3 000 V. Jednotlivé části zařízení, například vypína- če, umístěné v rozváděči, mají být navrže- ny, vyrobeny a jednotlivě zkoušeny (se si- mulováním krytu, je-li to nutné) v souladu s příslušnými částmi normy EN 50123, nebo je-li to vhodné, s jinou platnou normou. V závislosti na požadavcích na uzemně- ní stejnosměrné soustavy „uzemnění" zna- mená buď spojení se zemí, nebo se zpět- ným obvodem. Uzemnění hlavního obvodu Pro zajištění bezpečnosti při provádění údržby musí být možné všechny části hlav- ního obvodu, k nimž je požadován nebo za- jištěn přístup, vhodnými prostředky uzem- nit. Toto neplatí pro části, které jsou výsuvné nebo odnímatelné a které se stávají přístup- nými po oddělení od spínacího zařízení. Výsuvnou část však nesmí být možné vy- jmout z krytu, dokud nebyly kondenzátory na této části vybity na bezpečné hodnoty. V případě výsuvných vypínačů musí být spojení se zemí provedeno před otevřením zákrytů a zákryty musí být uzavřeny před rozpojením spojení se zemí. Uzemňovače musí odpovídat normě ČSN EN 50123-3 ed. 2. Požadavek, že musí být možné znát pracovní polohu uzemňo- vače, je splněn, je-li splněna jedna z násle- dujících podmínek: • odpojovací dráha je viditelná; • poloha uzemňovače je jasně viditelná a polohy odpovídající úplnému spojení a úplnému oddělení jsou jasně určeny; • poloha uzemňovače je indikována spo- lehlivým indikačním přístrojem. Uzemnění krytu Odběratel musí v poptávce uvést způsob uzemnění krytu (např. zpětný obvod nebo se zemí) podle čl. 6.5.7 ČSN EN 50123-7-1. Kovové části krytů, jako jsou rámy, kostra a pevné prvky, musí být spojeny navzájem a připojeny na vhodnou ochrannou svor- ku, umístěnou v přístupné poloze, aby bylo umožněno připojení k hlavnímu systému uzemnění instalace. Ochranná svorka musí být vhodným způsobem chráněna proti korozi. Normalizovaná značka uzemnění musí být jasně a trvale vyznačena. Musí být použit ochranný vodič vedený po celé délce kovově krytého spínacího zaří- zení pro připojení jednotlivých ochranných svorek. Hustota proudu ochranného vodiče, je-li vyroben z mědi, nesmí být vyšší než 200 A/mm 2 na základě specifikovaného

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=