ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 48 | říjen 2017 Aby byl ochranný obvod dostačující, bu- dou všechny neživé části rozváděče vzá- jemně spojeny, přičemž je třeba upozornit na toto: a) je-li část rozváděče odstraněna, ochranné obvody (spojitost uzemnění) pro zbývající část rozváděče nemají být přerušeny; b) pro víka, dveře, krycí panely a podobné části jsou obvyklé kovové šroubové spoje a kovové závěsy považovány za dostatečné pro zajištění spojitosti, pokud k nim není upevněno žádné elektrické zařízení přesahující meze malého napětí. Jestliže jsou k víkům, dveřím nebo krycím panelům připevněny přístroje s napětím přesahujícím meze malého napětí, budou pro zajištění spojitosti uzemnění přijata doplňující opatření. Bude použit ochran- ný vodič (PE) nebo ekvivalentní elektrický spoj speciálně navržený a ověřený pro ten- to účel. Neživé části zařízení, které nemohou být připojeny k ochrannému obvodu upevňo- vacími prostředky zařízení, budou připoje- ny k ochrannému obvodu rozváděče vodi- čem s dostatečným průřezem. Některé menší neživé části (o rozměrech nepřesahujících 50 x 50 mm) rozváděče, které nepředstavují nebezpečí, nemusí být k ochrannému vodiči připojeny. To platí pro šrouby, nýty, štítky, části malých zaříze- ní a podobné prvky. Připojení neživé části k přívodnímu ochrannému obvodu je považováno za dostatečné, je-li odpor tohoto připojení menší než 0,1 Ω. Poruchy ve vnějších obvodech Ochranný obvod v rozváděči bude ve větši- ně instalací tvořit nedílnou část ochranné- ho obvodu pro obvod na následné straně rozváděče. Jakýkoliv proud v ochranném obvodu na následné straně rozváděče bude procházet ochranným obvodem, dokud nebude přerušen zařízením jistícím před zkratem, v rozváděči, čímž bude chrá- nit obvod, v němž došlo k poruše. Výrobce tedy zajistí ochranný obvod v rozváděči, který je schopný vydržet nejvyšší tepelná a dynamická namáhání, která se mo- hou vyskytnout na místě instalace rozvádě- če, v důsledku poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděče. Ochranným obvodem může být skříň rozvá- děče, nebo rám, a/nebo samostatný vodič. S výjimkou níže uvedených příkladů ochranné vodiče v rozváděči nebudou za- hrnovat odpojovací zařízení: • v ochranném vodiči jsou přípustné odnímatelné spojky, má však být možné je odstranit pomocí nástroje a mají být přístupné pouze pro oprávněné osoby; • zásuvkové spoje mohou přerušit ochranný obvod pouze po přerušení živých vodičů a kontinuita ochranného obvodu má být ustavena před opětným zapojením živých vodičů. Požadavky na ochranný vodič v nn rozváděči Každý rozváděč musí zahrnovat takové ochranné prostředky, které v případě poruchy v rozváděči automaticky vyvolají odpojení napájení obvodu, v němž došlo k poruše, a/nebo celého rozváděče.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=