ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 44 | říjen 2017 Konstrukční požadavky na rozváděče nn Rozváděčemusíbýtvyrobenyzmateriálůschopnýchodolávatmechanickým,elektrickým a tepelným namáháním a namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou ve specifikovaných provozních podmínkách. Vnější tvar skříně rozváděče se může mě- nit, aby odpovídal aplikaci a použití. Roz- váděčové skříně mohou být také vyrobeny z různých materiálů, např. izolačních, kovo- vých nebo kombinace obou. Ochrana proti korozi Ochrana proti korozi musí být zajištěna po- užitím vhodných materiálů nebo ochran- nými vrstvami na nechráněnémpovrchu se zřetelem na normální provozní podmínky. Vlastnosti izolačních materiálů Tepelná stabilita V případě skříní nebo částí skříní vyrobe- ných z izolačních materiálů musí být tepel- ná stabilita ověřena zkouškou podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.2.3.1. Odolnost izolačních materiálů proti teplu, vzplanutí a šíření plamene Části z izolačních materiálů, které by mohly být vystaveny tepelným namáháním v dů- sledku vnitřních elektrických vlivů a jejichž poškození bymohlo snížit bezpečnost rozvá- děče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány nor- málním (provozním) teplem, nadměrným teplemnebo vzplanutím a šířenímplamene. Odolnost izolačních materiálů proti nadměrnému teplu, vzplanutí a šíření plamene v důsledku vnitřních el. vlivů Izolační materiály používané pro části, které jsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze, a pro části, které bymohly být vystaveny tepelným namáháním v důsledku vnitřních elektrických vlivů a jejichž poško- zení by mohlo snížit bezpečnost rozváděče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány nadměr- ným teplem, vzplanutím a šířením plamene a musí být ověřeny zkouškou žhavou smyč- kou. Pro účely této zkoušky není ochranný vodič (PE) považován za proudovodnou část. Pro malé části (s rozměry povrchu ne- přesahujícími 14 mm x 14 mm) může být použita alternativní zkouška. Tentýž po- stup může být použit z jiných praktických důvodů tam, kde je kovový materiál části velký ve srovnání s izolačním materiálem. Ověření odolnosti izolačních materiálů proti teplu Původní výrobce musí zvolit izolační mate- riály buď odkazem na teplotní index izola- ce nebo shodou s ČSN EN 60085 ed. 2. Odolnost proti ultrafialovému záření V případě skříní a vnějších částí vyrobe- ných z izolačních materiálů, které se mají používat venku, musí být odolnost proti ultrafialovému záření ověřena. Mechanická pevnost Všechny skříně nebo mezistěny, včetně blokovacích prostředků a závěsů pro dveře, musí mít mechanickou pevnost dostateč- nou, aby vydržely namáhání, jimž mohou být vystaveny v normálním provozu a bě- hem podmínek zkratu. Zařízení pro zvedání Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=