ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 40 | říjen 2017 Řízení pohonů v KNX systémových instalacích Elektrické pohony zajišťují celou škálu činností ve vybavení budov. Jejich nejčastější použití (kromě prostě spínaných ventilátorů) je pro řízení provozu žaluzií a rolet, ale též markýz a podobných stínicích prostředků. Běžně se využívají také pro otevírání a zavírání dveří, oken, bran, vrat apod. V KNX instalacích pro silové řízení pohonů těchto prostředků slouží nejčastěji tzv. žaluziové akční členy, kterémohou zajistit jejich ovládání v souladu s vhodným nastavením parametrů v aplikačních programech. Kromě toho se využívá i řízení otáček ventilátorů v konvektorech. Ing. Josef Kunc Na základě příkazů přicházejících po sběr- nici, žaluziové akční členy zapínají na po- třebnou dobu k jejich silovým výstupům připojené pohony tak, aby se ovládaný předmět pohyboval v požadovaném smě- ru. Potřebné příkazy mohou odesílat různé typy snímačů, jako např. povětrnostní, tla- čítkové (obr. 1), pohybové, ale také časové programy, vizualizační prostředky apod. Žaluziové akční členy koncipované pro řízení střídavých pohonů vybavených dvě- ma vinutími (každé vinutí je určeno pro jeden smysl otáčení motoru) jsou na výstu- pech principiálně vybaveny přepínacími kontakty, vždy s nulovou střední polohou. Kdežto obdobné přístroje pro řízení provo- zu stejnosměrných pohonů mají kontakty určené pro přepólování výstupního napětí při změně smyslu otáčení pohonu. Aplikační programy KNX přístrojů jsou vybaveny možnostmi nastavení různých parametrů ovlivňujících způsoby jejich činnosti a s jejich nastavením související- mi komunikačními objekty. Tyto objekty spolupracujících přístrojů jsou vzájem- ně provázány skupinovými adresami, jak je naznačeno na obr. 2 pro řízení žaluzií. Dlouhým stiskem horní části tlačítkového snímače je na sběrnici odeslán telegram s významem pohybu žaluzie do horní mez- ní polohy, zatímco krátký stisk způsobí zastavení pohybující se žaluzie. V případě nepohybující se žaluzie zajistí krátký posun ve směru předcházejícím zastavení stíni- cího prostředku, při požadavku na krátký pohyb v opačném směru se nejdříve natáčí lamely (třeba i v několika krocích) a teprve poté dojde k posunu opačným směrem. Pokud se jedná o ovládání oken, dveří, ro- let apod., parametricky nastavená reakce na krátký stisk je jediná – stop. Na obr. 2 jsou naznačeny ještě další vazby. Dojde-li z povětrnostní stanice te- legram znamenající překročení rychlosti větru, která je dodavatelem žaluzie defi- novaná jako kritická a při níž ještě nedojde k mechanickému poškození tohoto vyba- vení, akční člen zajistí svinutí žaluzie do zabezpečené polohy a zablokuje svou další činnost do té doby, než obdrží informaci Obr. 1 Princip ovládání střídavého pohonu v KNX instalaci

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=