ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 36 | říjen 2017 Vnitřní elektrické obvody a spoje v rozváděčích Rozváděč nn je skříň, do které je zavedeno několik kabelů a která obsahuje elektrické přístroje pro jištění, měření a ovládání elektroinstalace. Přívodních i odchozích kabelů může být větší množství. Vstupuje napájecí kabel a kabely od různých snímačů, čidel, ovladačů. Vystupují kabely k dalším (podružným) rozvaděčům, k jednotlivým spotřebičům nebo zásuvkovým a světelným okruhům. Hlavní obvody Přípojnice (holé nebo izolované) musí být uspořádány tak, aby nebyl pravděpodob- ný vnitřní zkrat. Musí být dimenzovány nejméně na základě informací týkajících se zkratové odolnosti a navrženy tak, aby vydržely přinejmenším zkratová namáhání omezená ochranným zařízením (ochranný- mi zařízeními) na straně napájení přípojnic. V rámci jednoho pole mohou být vodi- če (včetně distribučních přípojnic) mezi hlavními přípojnicemi a stranou napájení funkčních jednotek i součásti obsažené v těchto jednotkách dimenzovány na zá- kladě snížených zkratových namáhání vyskytujících se na straně zátěže příslušné- ho zařízení jistícího před zkratem v rámci každé jednotky, za předpokladu, že tyto vodiče jsou uspořádány tak, že v normál- ním provozu není pravděpodobný vnitř- ní zkrat mezi fázemi a/nebo mezi fázemi a zemí. Není-li mezi výrobcem rozváděče a uži- vatelem dohodnuto jinak, minimální prů- řez nulového vodiče v trojfázovém obvodu s nulovým vodičem musí být: • V případě obvodů s průřezem fázového vodiče do 16 mm 2 včetně 100 % průřezu odpovídajících fází. • V případě obvodů s průřezem fázového vodiče nad 16 mm 2 50 % průřezu odpo- vídajících fází s minimem 16 mm 2 . Před- pokládá se, že proudy v nulovém vodiči nepřesahují 50 % fázových proudů.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=