ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 24 | říjen 2017 Zapojení elektroměrového rozváděče Proudovou hodnotu jističe před elektro- měrem je nutno dimenzovat podle soudo- bého příkonu odběrného místa. Normalizovaná řada proudových hodnot jističů je: • Pro přímé měření: 10, (13), 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A • Pro nepřímé měření: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 A Použití pojistek, pojistkových odpínačů a sdružených jističů s proudovými chrániči není povoleno. Pokud použije odběratel jako hlavní jistič před elektroměrem jistič s nastavitelnou te- pelnou spouští, musí být konstrukčně upra- vena tak, aby bylo možné nastavení spouště řádně zaplombovat a aby byla v poloze na- stavení výrobcem jasně definována hodnota nastaveného proudu. Při nedodržení těchto podmínek je pro stanovení sazby uvažována maximální nastavitelná hodnota. Jistící prvek musí být opatřen nezáměn- ným označením jmenovité hodnoty prou- du (např. zvláštní barva ovládací páčky) a jeho vypínací charakteristiky. Napájení sazbové cívky elektroměru se standardně připojuje na vstupní pomoc- nou svorku fáze L1 elektroměru. V případě, že není vyvedena na elektroměru pomoc- ná svorka fáze L1, je napájení realizováno ze svorky hlavního jističe. U třífázových elektroměrů musí být dodr- žen správný sled fází (L1, L2, L3). Elektroměr Před elektroměr se musí osadit hlavní jistič odpovídající souboru norem ČSN EN 60898 anebo ČSN EN 60947 se stejným počtem pólů, jako má elektroměr fází. Hlavní jistič před elektroměrem je jistící zařízení odběratele, které svou funkcí omezuje výši rezervovaného příkonu v daném odběrném místě. musí být připojen na přívodní fáze ve sledu L1, L2, L3 z levé strany. V sítích TN se použije jako základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektroměrového rozváděče samočinným odpojením od zdro- je nadproudovým jistícímprvkem (jističem). Při použití jističe se vodič PEN nerozdě- luje v elektroměrovém rozváděči. Rozděle- ní na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede v podružném rozváděči. V opod- statněných případech tzn. jsou-li k tomu technické nebo ekonomické důvody, lze v síti TN v elektroměrovém rozváděči pro- vést rozdělení vodiče PEN na PE a N a před hlavní jistič osadit proudový chránič. Musí však být splněny požadavky normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a navazujících norem. Toto řešení v síti TN nelze považovat za standardní a doporu- čuje se provést rozdělení vodiče PEN na PE a N a proudový chránič osadit až v měřené části podružného rozváděče. V sítích TT se použije ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektroměrového rozváděče samočinným odpojením od zdroje nadproudovým jistí- cím prvkem (jističem) a doplňková ochra- na se realizuje pomocí proudového chráni- če. Pokud je u oceloplechového rozváděče použita v síti TT ochrana samočinným od- pojením od zdroje proudovým chráničem, musí být přívod do proudového chrániče proveden ve dvojité izolaci např. použitím izolačních návleků.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=