ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 18 | říjen 2017 Ochrana osob před úrazem elektrickým proudem u rozváděčů nn Mnohé z požadavků popsaných v této technické zprávě přispívají ke schopnosti rozváděče poskytovat ochranu osobám před úrazem elektrickým proudem v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Zahrnují příslušné charakteristiky zařízení instalace, pracovní uspořádání, údržbu a možnosti modernizace, proudovou zatížitelnost a zkratovou odolnost. Kromě toho metody používané pro ochra- nu před dotykem živých částí se shodují s ochranou osob před úrazem elektrickým proudem; tyto metody jsou popsány jako: • základní ochrana (ochrana před přímým dotykem); • ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem). Pokud rozvaděč obsahuje části zařízení, které mohou mít ustálený dotykový proud a náboje, poté, co byly vypnuty (kondenzá- tory atd.), dodává se výstražný štítek. Prostředky pro poskytování ochrany před úrazem elektrickým proudem, včet- ně začlenění rozvaděče do instalace, jsou uvedeny v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Kromě toho bude rozvaděč zajišťovat ochranu při poruše. V některých případech mohou být prostředky pro ochranu při poruše zvoleny ze standardních alternativ. Je-li tomu tak, uživatel má specifikovat, které z těchto standardních alternativ, které jsou popsány níže, by mohl dát přednost. Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) Základní ochrana má zabránit přímému dotyku nebezpečných živých částí. Může jí být dosaženo buď příslušnými konstrukč- ními opatřeními v samotném rozváděči, nebo doplňujícími opatřeními učiněnými během instalace, například instalace na místě, kde je dovolen přístup pouze opráv- něným osobám. Pro základní ochranu konstrukčními opatřeními je možné použít jedno nebo více ze dvou ochranných opatření, která jsou popsána níže. Základní izolace poskytovaná izolačním materiálem Nebezpečné živé části budou úplně pokry- té izolací, která může být odstraněna pou- ze zničením. Požaduje se, aby izolace byla vyrobena z vhodných materiálů schopných odolávat mechanickému, elektrickému a tepelnému namáhání, jimž může být izo- lace v normálním provozu vystavena. Přepážky nebo skříně Živé části izolované vzduchembudou uvnitř skříní nebo za přepážkami, zajišťujícími stu-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=