ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 16 | říjen 2017 Jakmile se ovládací prvek funkce nouzové- ho zastavení nebo nouzového vypnutí pře- stane ovládat, musí být působení tohoto povelu zachováno, dokud nedojde k znovu nastavení resetování. Toto resetování musí být možné pouze ručním působením na tom prvku, kde byl povel vyvolán. Obno- vení povelu nesmí znovu spustit strojní zařízení, ale pouze umožnit nové spuštění. Nesmí být možné znovu spustit nebo připojit strojní zařízení, dokud nejsou zno- vu nastaveny všechny povely pro nouzové zastavení nebo nouzové vypnutí. Nouzové zastavení a nouzové vypnutí jsou doplňující ochranná opatření, která nejsou primárními prostředky omezení ri- zika proti nebezpečím (u stroje (viz ČSN EN ISO 12100) . Nouzové zastavení Zásady pro navrhování zařízení nouzového zastavování, včetně funkčních hledisek, jsou uvedeny v ČSN EN ISO 13850. Nouzové zastavení musí fungovat buď jako zastavení kategorie 0 nebo jako zasta- vení kategorie 1. Výběr kategorie nouzové- ho zastavení závisí na výsledcích hodnoce- ní rizika stroje. Kromě požadavků na zastavení jsou na funkci nouzového zastavení kladeny násle- dující požadavky: • musí být nadřazena všem ostatním funkcím a činnostem ve všech režimech; • napájení ovládacích částí stroje, které mohou způsobit nebezpečný stav (nebez- pečné stavy), musí být buď okamžitě pře- rušeno (zastavení kategorie 0), nebo musí být řízeno tak, aby byl nebezpečný pohyb zastaven co nejrychleji (zastavení katego- rie 1), aniž by vznikla jiná nebezpečí; • reset (návrat do výchozího stavu), nesmí vyvolat opětné spuštění. Nouzové vypnutí Funkční hlediska nouzového vypnutí jsou uvedena v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2. Nouzo- vé vypnutí má být zajištěno tam, kde: • ochrany před nebezpečným dotykem živých částí (např. s vodiči, přípojnicemi, řídicím zařízením v prostorech pro ob- sluhu elektrického zařízení) se dosahuje pouze umístěním mimo dosah nebo zá- branami; nebo • existuje možnost jiných nebezpečí nebo poškození způsobených elektřinou. Nouzové vypnutí se provádí vypnutím pří- slušného napájení elektromechanickými spínacími přístroji, čímž se uskuteční za- stavení kategorie 0 ovládacích částí stroje připojených k tomuto napájení. Pokud toto zastavení kategorie 0 není pro stroj pří- pustné, může být nutné použít jiná opatře- ní, například ochranu před nebezpečným dotykem živých částí, takže nouzové vy- pnutí není nutné. Nouzové zastavení procesu nebo pohybu u strojních zařízení Nouzové zastavení je nouzový provoz určený k zastavení procesu nebo pohybu, který se stal nebezpečným a nouzové vypnutí je provoz určený k vypnutí přívodu elektrické energie do celé instalace nebo její části, kde je nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí elektrického původu. Obě tyto funkce jsou vyvolány jedním zákrokem člověka.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=