ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 8 | říjen 2017 Zajištění ochrany základní izolací Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo několika prostředků, které za normálních podmínek brání tomu, aby se člověk mohl dotknout nebezpečných živých částí. Dále jsou uvedeny jednotlivé prostředky základní ochrany. Pokud je jako prostředek základní ochrany použita základní izolace, tak tato izolace musí bránit dotyku nebezpečných živých částí. Na tuto izolaci jsou předepsány poža- davky, které se ověřují jak při výrobě zaří- zení, tak během života zařízení (např. pra- videlnými revizemi). Barvy, nátěry, emaily a podobné materiály se všeobecně samy o sobě v normálním provozu nepovažují za přiměřenou ochranu před úrazem elek- trickým proudem. Na tyto materiály nejsou stanoveny požadavky z hlediska elektrické pevnosti. Jejich účelem je chránit živé čás- ti před působením vnějších vlivů, ne však před dotykem živých částí. Oproti ochraně zařízení nn je určitou zvláštností uplatňování izolace živých čás- tí u zařízení vn. U těchto zařízení se totiž napětí může vyskytovat i na povrchu izo- lace, a proto je třeba uplatnit ještě další opatření. Jako základní izolaci si obvykle před- stavujeme materiál (tuhý nebo kapalný izolant) zcela obklopující živou část. Jako základní izolace však může být používán i plynný izolant, nejčastěji vzduch. V tom případě je však nutné dotyku zabránit umístěním živých částí v krytu nebo umís- těním přepážek či zábran mezi živou část a předpokládaný směr přístupu k živým částem. Základní izolace musí být zajištěna, i když přístupu k živým částembrání níže uvedené přepážky a kryty. I tyto ochranné části, po- kud samy nejsou z izolantu, musí izolací být od živých částí odděleny. Je důležité vědět, že tato základní izolace musí mít tak velký izolační odpor, aby proud, který jí může pro- cházet, byl menší než je prahová jeho hod- nota vnímání, popř. aby tuto hodnotu příliš nepřekračoval. Pokud předpokládáme hodnotu prou- du, jehož průchod svým tělem již člověk vnímá, rovnou asi 1 mA, získáme přibližně hodnoty minimálních izolačních odporů, které jsou předepsány pro základní izolaci v elektrických instalacích. Je to 1 MΩ pro elektrické instalace do 1000 V a 0,5 MΩ pro elektrické instalace do 500 V. Pro elek- trické spotřebiče držené v ruce i elektrické ruční nářadí odpovídá minimální přede- psaná velikost izolačního odporu základní izolace 2 MΩ hodnotě 0,5 mA unikajícího proudu, což je hodnota považovaná přes- ně za hodnotu prahu vnímání elektrické- ho proudu. U těchto spotřebičů a nářadí, u nichž je jak ochrana základní, tak i ochrana při poruše zajišťována dvojitou nebo zesílenou izolací (elektrická zařízení třídy II), se požaduje celková hodnota izo- lačního odporu vyšší než u základní izo- lace spotřebičů třídy I (je to 7 MΩ). Dále hodnoty izolačních odporů spotřebičů a jiných zařízení závisí na charakteru je- jich použití i na jejich výkonu (pro silnější spotřebiče, které nejsou drženy při práci v ruce, je předepsána i nižší hodnota izo- lačního odporu, pro elektrotepelné nad 3,5 kW je předepsán maximální unikající proud 1 mA/kW).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=