ElektroPrůmysl.cz, leden 2017

Elektro Průmysl .cz LEGISLATIVA A NORMALIZACE 62 | leden 2017 Upevňovací prvky používané pro zajiš- tění dveří a vík mají být uchycené. Okna pro pozorování indikačních přístrojů na- montovaných uvnitř musí být z materiálu schopného vydržet mechanické namáhá- ní a chemickou korozi (např. tvrzené sklo nebo polykarbonátová deska o tloušťce minimálně 3 mm). Doporučuje se, aby dveře krytu měly šíř- ku maximálně 0,9 m a měly svislé závěsy, s úhlem otevření nejméně 95°. Závěsy nebo těsnění dveří, poklopů, vík a krytů musí vydržet chemické působení agresivních kapalin, par nebo plynů pou- žívaných na stroji. Prostředky používané pro zachování stupně ochrany krytu na dveřích, poklopech a víkách, které se musí kvůli provozu nebo údržbě otevírat nebo snímat, musí splňovat tyto požadavky: • musí být bezpečně upevněny buď ke dveřím/víku nebo ke krytu; • nesmí se poškodit v důsledku sejmutí nebo výměny dveří nebo víka a snížit tak stupeň ochrany krytem. Kde jsou otvory v krytech (například pro vstup kabelů), včetně otvorů obrácených k podlaze nebo základu nebo k jiným čás- tem stroje, musí být použity prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem stanovené- ho pro zařízení. Otvory pro přívody kabelů musí být možné na místě instalace snadno znovu otevřít. Ve spodní části krytů uvnitř strojemůže být vhodný otvor, abymohla být odváděna vlhkost vytvořená kondenzací. Mezi kryty obsahujícími elektrická za- řízení a prostory obsahujícími chladivo, mazací nebo hydraulické tekutiny, nebo prostory, do nichž se může dostat olej, jiné kapaliny nebo prach, nesmí být žádný ot- vor. Tento požadavek neplatí pro elektrické přístroje navržené speciálně pro provoz v oleji (např. elektromagnetické spojky), ani pro elektrická zařízení, v nichž jsou po- užita chladicí média. Pokud jsou v krytu otvory pro účely montáže, může být nutné použít zajišťující prostředky, aby po montáži otvory nezhor- šovaly požadovanou ochranu. Zařízení, které v normálním nebo abnor- málním provozu může dosáhnout povr- chové teploty dostatečné pro vyvolání ne- bezpečí požáru nebo škodlivého působení na materiál krytu: - musí být umístěno uvnitř krytu, který vydrží bez nebezpečí požáru nebo škod- livého působení teploty, které mohou vzniknout; a - musí být namontováno a umístěno v dostatečné vzdálenosti od sousedního zařízení tak, aby byl umožněn bezpečný rozptyl tepla; nebo - musí být jinak zastíněno materiálem, který může vydržet bez nebezpečí po- žáru nebo škodlivého působení tepla vyzařovaného zařízením. Přístup k řídicím zařízením Dveře na chodbách a dveře pro přístup k prostorůmpro obsluhu elektrického zařízení: • musí mít šířku nejméně 0,7 m a výšku 2,1 m; • musí se otevírat ven; • musí mít prostředky (např. nouzové svorníky) umožňující otevření zevnitř bez použití klíče nebo nástroje. Kryty, které umožňují snadný vstup osob, musí být opatřeny prostředky umožňu- jícími únik, např. nouzovými svorníky na vnitřní straně dveří. Kryty určené pro ta- kový přístup, např. pro resetování (výchozí stav), seřizování, provádění údržby, musí mít světlou šířku nejméně 0,7 m a světlou výšku nejméně 2,1 m. V případech, kdy: • je pravděpodobné, že zařízení bude v době přístupu elektricky živé; a • vodivé části jsou nechráněné, musí být světlá šířka nejméně 1,0 m. V pří- padech, kdy jsou takové části na obou stra- nách přístupové cesty, musí být světlá šířka nejméně 1,5 m.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=