ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 86 | zaří 2016 Technické požadavky pro synchronní a asynchronní stroje Synchronní stroje Napětí Poměrný přírůstek napětí generátoru při odpojení jmenovité zátěže nemá v ustále- ném stavu a bez působení regulátoru pře- sáhnout 50 % jmenovitého napětí, pokud není dohodnuto jinak. U synchronních kompenzátorů může být hodnota poměrného přírůstku napětí větší než 50 %, musí však být udána v nabídce. Napětí naprázdno na svorkách jednotli- vých fázových vinutí se nemá od průměrné hodnoty lišit u generátorů s výkonem do 1 000 kV.A o více než ±2 % a u strojů s výko- nem nad 1 000 kV.A o více než ±1 %. Smysl točení a sled fází Při předepsaném smyslu točení musí kaž- dý trojfázový generátor vytvořit sousledné magnetické pole (napětí) se sledem fází U, V, W. U trojfázového synchronního motoru při připojení fází statoru v pořadí U, V, W na rozvodnou elektrizační soustavu L1, L2, L3 se musí rotor při pohledu na stranu poho- nu točit vpravo. Dielektrické vlastnosti a elektrická odolnost Izolace tyčí a cívek vysokonapěťových syn- chronních strojů musí při zkoušce vyhovět mezním hodnotám ztrátového činitele tg 8 podle příslušné specifikace. Pokud zkoušku elektrické odolnosti mezi vinutími a kostrou nelze provést střídavým napětím, je dovolena zkouška stejnosměr- ným napětím. Pro hodnotu střídavého zkušebního napětí platí údaje podle normy ČSN EN 60034-1 ed. 2, odpovídající hodno- ty stejnosměrného zkušebního napětí jsou pak 1,7násobkem efektivní hodnoty přede- psaného zkušebního napětí při 50 Hz. Samotné svorkové izolátory musí vydr- žet po dobu 1 min v prostředí s relativní vlhkostí zkušební napětí o hodnotě ales- poň 1,5násobku zkušebního napětí vinutí statoru při 50 Hz. Vinutí Není-li dohodnuto jinak, předpokládá se spojení fází statoru do hvězdy. Po doho- dě odběratele s dodavatelem se dovoluje i spojení do trojúhelníka. Vinutí statoru generátoru a kompen- zátoru o výkonu nad 1 000 kV.A musí mít nejméně 6 vývodů. Vývody se mechanicky dimenzují na ná- razový zkratový proud samotného stroje. Opatření proti hřídelovým proudům Při výrobě synchronního stroje se stojano- vými ložisky nebo s výkonem větším než 1 MV.A se musí provést opatření na potla- čení hřídelových proudů, která je třeba do- hodnout s dodavatelem poháněcího stroje. Izolační odpor proti hřídelovým prou- dům, měřený měřičem s napětím 1 000 V, musí být aspoň 1 MΩ do maximální teploty okolí 40°C. Zvláštní požadavky na synchronní motory Synchronní motory nejsou dimenzovány pro asynchronní chod. Synchronní motory Článek platí pro točivé elektrické stroje podle normy ČSNEN60034-1 ed. 2 a pojednává o technických požadavcích pro synchronní a asynchronní stroje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=