ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 84 | zaří 2016 Bezpečnostní požadavky samoregeneračních kondenzátorů Samoregenerační kondenzátory, které se využívají pro rozběh střídavých motorů, jsou kondenzátory, jejichž elektrické vlastnosti se po lokálním průrazu v dielektriku velmi rychle obnoví (vrátí se do původního stavu). Povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti Povrchové cesty po vnějším povrchu izo- lace vývodů a vzdušné vzdálenosti mezi vnějšími částmi pro připojení vývodů, nebo mezi takovýmito živými částmi a ko- vovým pouzdrem kondenzátoru, pokud je kondenzátor v kovovém pouzdře, nesmí být menší než nejmenší hodnoty uvedené v tabulce 1. Tyto nejmenší vzdálenosti musí být po- užity pro vývody s nebo bez připojených externích vodičů. Nejsou určeny pro pou- žití pro vnitřní povrchové cesty a vzdušné vzdálenosti. Musí být splněny požadavky na zvláštní způsoby použití. U drážky na povrchové cestě o šířce menší než 1 mm se započítává jen její šířka. Jakákoliv vzduchová mezera menší než 1 mm musí být při výpočtu celkové vzduš- né cesty zanedbána. Povrchové cesty jsou vzdálenosti vzdu- chem, měřené po povrchu izolantu. Vývody a připojovací kabely Vývody a neoddělitelné připojovací kabely musí mít průřezy vodičů, které mohou bez- pečně přenášet proud kondenzátorem a mají dostačující mechanickou pevnost. Nej- menší průřez vodiče musí být 0,5 mm 2 . Izo- lované kabely musí odpovídat napěťovému a tepelnému dimenzování kondenzátoru. Výrobce musí poskytnout důkazy, že kabel dodaný s kondenzátorem bude bez- pečně přenášet proud v plném stanoveném rozsahu kapacity/ teploty a napětí. Uzemnění Pokud je kovové pouzdro kondenzátoru ur- čeno k uzemnění, nebo připojení na střední vodič, musí být poskytnuty prostředky, aby bylo možné toto připojení účinně provést. Lze toho dosáhnout dodáváním konden- zátorů v kovovém pouzdře bez povrchové úpravy barvou nebo provedením zemnící- ho vývodu, zemnícího vodiče, nebo kovo- vou sponou s dokonalým elektrickým pro- pojením s pouzdrem. Ať je použit kterýkoliv způsob připojení uzemnění, musí být jasně označen znač- kou , jako uzemnění. Pokud je kovová nádoba provedena s šroubovým svorníkem a kondenzátor je bezpečně upevněn na kovový rám pro-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=