ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 76 | zaří 2016 Bezpečné a zvýšené otáčky točivých elektrických strojů Bezpečné provozní otáčky asynchronních motorů nakrátko Všechny trojfázové jednootáčkové asyn- chronní motory nakrátko o velikosti kostry do 315 včetně a pro napětí do 1 000 V včet- ně musí být schopné bezpečného trvalého provozu při otáčkách do příslušné hodnoty uvedené v tabulce 1, není-li na výkonnost- ním štítku uvedeno jinak. Za provozu při otáčkách vyšších než jsou jmenovité otáčky, např. jsou-li použita zaří- zení pro nastavitelnou regulaci otáček, se zvýší hladiny hluku a vibrací. Uživatel může vyžadovat jemnější vyvážení rotoru moto- ru s ohledem na přijatelný provoz nad jme- novitými otáčkami. Životnost ložisek může být snížena. Je třeba věnovat pozornost intervalům domazávání a době upotřebi- telnosti mazacího tuku. Zvýšené otáčky Stroje musí být konstruovány tak, aby vydr- žely otáčky uvedené v tabulce 2. Zkouška mechanické odolnosti zvý- šenými otáčkami se obvykle nepovažuje za nutnou, může však být provedena, je-li to stanoveno a bylo-li to dohodnuto. (Po- kud jde o střídavé turbogenerátory, viz také norma ČSN EN 60034-3 ed. 2). Zkouška zvýšenými otáčkami musí být považována za úspěšnou, není-li po ní patrná žádná trvalá abnormální deformace a nezjistí-li se žádná jiná závada, která by bránila nor- málnímu provozu stroje, a za předpokladu, že rotorová vinutí po zkoušce vyhoví poža- dovaným zkouškám elektrické odolnosti. Každá zkouška zvýšenými otáčkami musí trvat 2 minuty. Nepatrné trvalé zvětšení průměru v dů- sledku usazování rotorových plechů, pólů složených z plechů udržovaných klíny nebo svorníky atd. je přirozené a nemá být pova- žováno za abnormální deformaci zname- nající, že stroj není vhodný pro normální provoz. Při předávání synchronního generáto- ru poháněného vodní turbínou musí být stroj poháněn při otáčkách, kterých může dosáhnout při působení ochrany proti nadměrným otáčkám, aby se prokázalo, že vyvážení je vyhovující až do těchto otáček.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=