ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 72 | zaří 2016 Typické provozní podmínky pro regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže Jako regulátory mají řadu vlastností kromě jednoduchého zapínání a vypínání nemotorických zátěží. Jako stykače provádějí stejné funkce jako mechanické stykače, využívají však ve svých hlavních pólech jeden nebo více polovodičových spínacích přístrojů. Řízení odporových topných prvků Jsou popsány tři typické metody řízení a), b) a c). a) jednoduchá funkce stykače zapnutí a vypnutí. Jed- nopólové polovodičové regulátory nebo stykače (regulátory druhu 5) se spínáním v nulovém bodě mohou být použity pro omezení přechodného jevu při spínání na minimum (AC-51); b) v případě drátových odporových prvků může být proud při zapnutí až 1,4násobkem jmenovitého proudu. Spínání takových topných prvků se zvy- šováním pomocí postupného zvyšování napětí na svorkách může omezit mechanické a elektrické namáhání na minimum; c) regulace zátěže odporových topných prvků nastavo- váním napětí na svorkách zátěže (regulace napětí) a poměr doby sepnutí k době vypnutí (spínání při pl- ném napětí), nebo jejich kombinace. Regulace zátěže může být dosaženo pomocí zpětnovazebního signá- lu ze zátěže do obvodu porovnávacího zařízení nebo zařízení, které určuje spínací cyklus a/nebo výstupní napětí polovodičového regulátoru. Toto porovnávací nebo řídicí zařízení může být vestavěno do polovo- dičového regulátoru nebo může být použito pouze pro vytváření spínacího signálu (například v případě regulátoru druhu 5, tj. polovodičového stykače). Spínání řídicích zařízení elektrické výbojky Příslušná kategorie užití má být zvolena se zřetelemna následující body a) až d): a) Během normálního sepnutí fáze zářivky bez korek- ce účiníku nebo zářivky ve dvojitém integračně-de- rivačním zapojení odebírají proudy před zážehem, které mohou dosáhnout po krátkou dobu hodnot asi dvojnásobku jmenovitého proudu (AC-55a).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=