ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 48 | zaří 2016 Přípojky vysokého napětí Elektrické přípojky vysokého napětí se podle způsobu provedení člení na přípojky provedené venkovním vedením nebo přípojky provedené kabelovým vedením a přípojky provedené kombinací obou způsobů. Provedené venkovním vedením Při návrhu způsobu připojení na rozvodné zařízení se vychází z technologie odběrného zařízení a jeho významu. Podle nároků na spolehlivost dodávky elektrické energie se volí některý z uvedených způsobů připojení: a) jedna přípojka odbočující z venkovního vedení vn, b) zasmyčkování okružního vedení vn, c) dvě nebo více přípojek, připojených na různá venkovní vedení vn, d) přípojka nebo více přípojek, připojených v rozvodně vn transformovny vvn/vn, e) dvě nebo více přípojek vn, připojených v rozvodnách vn různých transformo- ven vvn/vn, f) kombinace výše uvedených způsobů. Při provedení připojení podle c) až f) je nut- né zamezit svévolnému sepnutí různých oblastí napájení. Potřebné manipulace jsou možné jen na příkaz dispečera přísluš- né distribuční soustavy. Do každépřípojkymusí být vložen vhodný vypínací prvek pro odpojení transformovny vn/nn či vn/vn. Ten se umisťuje na vhodném, snadno přístupném místě. Případné osazení dalšího vypínacího prvku dohodne zákazník s provozovatelemdistribuční soustavy. Přípojky se zpravidla jistí jen v elektrických stanicích vn. Odbočuje-li přípojka z venkov- ního vedení, je zpravidla jištěna v elektrické stanici vn společné s tímto vedením. Provedení přípojek musí odpovídat nor- mě ČSN EN 50341-1 ed. 2. Provedené kabelovým vedením Při návrhu způsobu připojení na zařízení distribuční soustavy se vychází z techno- logie odběrného zařízení a jeho významu. Podle nároků na spolehlivost dodávky elektrické energie se volí některý z dále uvedených způsobů připojení: a) provedení jedné kabelové přípojky vn z elektrické stanice vn. Toto řešení jako definitivní se nedoporučuje; b) zasmyčkování kabelového vedení vn rozvodu elektřiny; c) provedení dvou nebo více kabelových přípojek z elektrických stanic vn; d) provedení dvou nebo více kabelových přípojek vn z rozvoden vn různých transformoven vvn/vn; e) kombinace výše uvedených způsobů. Při provedení připojení odběrného zařízení podle c) až e) je nutné zamezit svévolnému sepnutí různých oblastí napájení. Potřeb- né manipulace lze provádět jen na příkaz dispečera distribuční soustavy. Ochrana kabelových vedení před nad- proudem, zkratem apod. se provádí v na- pájecích elektrických stanicích vn v souladu s normou ČSN 33 3051 . Připojuje-li se odběrné zařízení zasmyč- kováním dříve položeného kabelu vn, je nutno použít kabel stejného průřezu a vhodné spojky. K provedení spojek je nutno užít jen technologický postup schválený mezi odběratelem a dodavate- lem kabelového souboru. Provedené kombinací obou způsobů připojení Platí všechny výše uvedené podmínky. Navíc, pro místo přechodu z venkovního vedení do kabelového vedení je nutné do- držet podmínky koordinace izolace.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=