ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 30 | zaří 2016 Požadavky na poloanalytický model (SAM) rozšířeného produktu Modely SAMprodílčí části poháněného zařízení spolu se svým integrovanýmsystémem motoru (dále jen rozšířeného produktu jako jsou např. PDS, spouštěč motoru, apod.)) jsou nezbytné za účelem určení celkových výkonových ztrát rozšířeného produktu. Následující text popisuje základní poža- davky, které musí být splněny při přesném vymezení SAM rozšířeného produktu. Metodika k určení indexu energetické účinnosti (EEI) rozšířeného produktu po- mocí charakteristik otáček a momentu poháněného zařízení, relativních výkono- vých ztrát systému motoru a charakteris- tik zatížení aplikace rozšířeného produktu musí zahrnovat tyto aspekty: • typická charakteristika závislosti mo- mentu na otáčkách (provozní charakte- ristika) poháněného zařízení; • integrované relativní ztráty systému motoru na základě dat určených podle normy EN 50598-2. Výsledek modelu SAM se musí použít pro výpočet indexu energetické účinnosti (EEI), který bude moci kvantitativně rozlišovat mezi typickými řešeními pro aplikace, pro které je rozšířený produkt použitelný a pro které nikoliv. Hodnota EEI musí být uvedena v met- rickém systému, který umožňuje zobraze- ní hodnoty v dokumentaci uživatele nebo katalogu. Tolerance EEI musí být stanoveny nor- malizační komisí pro rozšířený produkt. K posouzení aspektů energetické účin- nosti týkajících se systému se musí brát v úvahu všechny součásti systému. Regu- lace otáček pomocí systému výkonového pohonu (PDS) je v několika případech vý- hodná, ale na druhou stranu také vytváří přídavné ztráty. Úspory elektrické energie, kterých lze dosáhnout, jsou velmi často závislé na pro- vozním bodu OP , ve kterém se rozšířený produkt provozuje tak, jak je požadováno danou aplikací. Proto musí informace o aplikaci a jejím zatížení poskytnout technické komise, kte- ré určují SAM pro aplikaci konkrétního roz- šířeného produktu. Charakteristiky související s dvěma apli- kacemi jsou zvláště užitečné pro popsání rozšířeného produktu a způsobu, jakým se provozuje: a) Charakteristika závislosti momentu nebo výkonu na otáčkách. Tato křivka popisuje způsob, jakým závisí požado- vaný moment poháněného zařízení na jeho otáčkách. Podstatně závisí na typu poháněného zařízení. b) Charakteristika zatížení. Tento graf popi- suje různé úrovně výkonu, které jsou po- žadovány poháněným zařízením, včetně pohotovostního režimu a podílu času,

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=