ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Termokamery FLIR – termodiagnostika elektrických a mechanických stroj ů a za ř ízení Termokamery FLIR – termodiagnostika staveb a vytáp ě cích, chladicích systém ů Vysokorychlostní kamery – záznam velmi rychlých d ě j ů v pr ů myslu a ve výzkumu Analyzátory sítí UNIPOWER – spolehlivá kontrola kvality elektrické energie Hlavní p ř í č inou výpadk ů provoz ů nebo vzniku požár ů jsou závady elektroinstalace, elektrických a mechanických stroj ů . Pravidelná kontrola / termodiagnostika ru č ní termokamerou FLIR efektivn ě a spolehliv ě odhalí již po č áte č ní stádia vznikajících problém ů . Termodiagnostika je bezkontaktní metoda a provádí se za plného provozu bez nutnosti odstávky snímaných za ř ízení a má prokazatelný p ř ínos s minimálními náklady. Hlavní využití: • rychlá kontrola elektrických rozvád ěčů • spolehlivá kontrola nn a vn rozvod ů • kontrola spínacích a jistících za ř ízení • kontrola fotovoltaických panel ů • detekce zvýšeného t ř ení, p ř eh ř ívání ložisek • diagnostika stroj ů , motor ů , p ř evodovek atd. Stavební termografie provád ě ná p ř esnými ru č ními termokamerami FLIR umož ň uje detekci i t ě ch nejmenších tepelných zm ě n na stavebních objektech. Pomáhá odhalit skute č ný stav i skryté vady m ěř eného stavebního objektu a usnad ň uje rozhodování o návrzích nejlepších nápravných opat ř ení a rekonstrukcí. Hlavní využití: • rychlá diagnostika všech typ ů staveb • snadná detekce tepelných most ů • detekce vlhkosti zdiva, vzniku plísní • detekce vzduchových net ě sností • kontrola vytáp ě cích systém ů • kontrola chlazení, klimatizací Všude tam, kde se vyskytují procesy s rychlými pohyby, nacházejí uplatn ě ní vysokorychlostní kamery, které umož ň ují záznam tisíc ů snímk ů za sekundu a následn ě zpomalen ě záznam p ř ehrát a odhalit tak jinak nepost ř ehnutelné d ě je. Odolné p ř enosné kamery FASTEC Imaging jsou jedine č ným ř ešením pro rychlý a snadný záznam proces ů kdekoli v pr ů myslu, stacionární kamery iX Cameras p ř inášejí nejlepší výsledky v oblasti vývoje, výzkumu, balistiky, crash test ů a atd. Hlavní využití: • kontrola výrobních, t ř ídících a balících linek • zpomalený záznam rychlých proces ů • sportovní, biomechanické ú č ely • laboratorní vývojové aplikace • exploze, balistika, testování zbraní ú č inku • crash testy, automobilový pr ů mysl Tém ěř všechny stroje a za ř ízení jsou napájena elektrickou energií a pro jejich spolehlivý provoz je nutné zajistit kvalitní a spolehlivou dodávku této energie. Odolné švédské p ř enosné i stacionární analyzátory UNIPOWER umož ň ují snadné použití na všech nap ěť ových hladinách a jsou 100% jistotou p ř i hledání a ř ešení problém ů v napájecí síti. Hlavní využití: • zjišt ě ní zdroj ů rušení v napájecí síti • detekce pokles ů napájecího nap ě tí • detekce p ř echodných d ě j ů , flikru • analýza harmonického zkreslení • záznam a vyhodnocení dat podle norem • analyzátory pro trvalé i krátkodobé sledování SpektraVision s.r.o. Kruhová 128 251 01 Nupaky Č eská republika tel./fax: +420 312 310 258 gsm: +420 608 600 647 e-mail: info@spektravision.cz web: www.spektravision.cz „ vidíme sv ě t v celém spektru “

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=