ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 152 | zaří 2016 Silové napájení pomocných obvodů elektrických zařízení Pomocný obvod je obvod pro přenos signálů určených pro řízení, detekování, dohled nebo měření funkčního stavu hlavního obvodu. Silový zdroj, střídavý nebo stejnosměrný, pro pomocný obvod, může být na hlavním obvodu buď nezávislý, nebo závislý, a to podle své požadované funkce. Jestliže však má být signalizován stav hlavního obvodu, potom signalizující obvod musí být schopen fungovat na hlavním obvodu nezávisle. Jmenovité napětí pomocného obvodu a součástek v tomto obvodu použitých musí být slučitelné s napájením tohoto obvodu. Pokud je napájecí napětí pro návrh to- hoto obvodu příliš nízké, potom nebude jeho funkce spolehlivá, např. pro řádnou funkci relé. Měly by se uvažovat účinky poklesů na- pětí na správnou funkci elektrických zaříze- ní v pomocném obvodu, například: • u střídavého napájení, relé a solenoido- vé (magnetické) ventily mohou mít ná- běhové proudy 7 až 8krát větší, než je přídržný proud; • u stejnosměrného napájení je zapínací proud rovný ustálenému proudu; • v případě motorů rozbíhajících se pří- mým připojením na síť, by mohl rozbě- hový proud snižovat napájecí napětí vnějšího obvodu v závislosti na hlavním obvodu pod minimální funkční napětí přidruženého spínacího zařízení. Napájení ze střídavého zdroje Jmenovité napětí řídicích obvodů by po- kud možno nemělo překročit • 230 V pro obvody se jmenovitým kmitoč- tem 50 Hz, • 277 V pro obvody se jmenovitým kmitoč- tem 60 Hz, přičemž je třeba brát v úvahu tolerance napětí podle ČSN EN 60038. Délky kabelů s ohledem na kapacity vodi- čů je třeba koordinovat, např. při připojení k bezpečnostnímu polohovému spínači, se zvolenými relé nebo magnetickými ventily. Napětí, které zůstává na vodičích v důsled- ku jejich vysokých kapacit, může narušit vypínání relé nebo magnetického ventilu. Napájení ze stejnosměrného zdroje Napájení ze silové sítě Jmenovité napětí řídicích obvodů by po- kud možno nemělo překročit 220 V. Napájení z baterií Jestliže se pro napájení pomocných ob- vodů používají baterie, nesmí kolísání na- pětí vlivem nabíjení nebo vybíjení baterií překročit tolerance napětí specifikované v ČSN EN 60038 . Výjimkou je případ, kdy jsou pomocné obvody speciálně navrženy tak, aby takové kolísání napětí kompenzovaly. Kompenzace napěťového kolísání je možno dosáhnout pomocí protičlánků. Záložní napájecí systém nebo silové napájení pro bezpečnostní účely Jestliže se pro napájení pomocných obvo- dů používá záložní napájení nebo napáje- ní ze zdrojového soustrojí, je nutno brát v úvahu kolísání kmitočtu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=