ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 148 | zaří 2016 Bezpečné napájení životně důležitých přístrojů ve zdravotnictví Zdravotnická péče a lékařské úkony se dnes neobejdou bez elektrických přístrojů a zařízení. Avšak výpadek napájení v kritickém stavu nebo situaci může být velmi nevhodný nebo mít dokonce až fatální následky. Klíčovou roli tím sehrává spolehlivost zařízení a funkční bezpečnost. Protože provozní spolehlivost a dostupnost elektrické energie ve zdravotnických zařízeních hraje více než kdekoliv jinde životní roli, požadavky na elektrickou instalaci ve zdravotnictví jsou obzvláště přísné. Vladimír Frič, GHV Trading, spol. s r.o. Tuto spolehlivost zohledňují požadavky norem, které je nutné dodržovat. Tyto např. stanovují napájení minimálně ze dvou nezávislých přívodů s automatickým pře- pínáním při poklesu napětí na libovolné z fází. Není to vůbec jednoduchá proble- matika, protože přepínání mezi těmito pří- vody musí být zcela spolehlivé a precizní. Část požadavků v tomto směru stanovuje soubor norem ČSN EN 61508. V souladu s touto normou, i v souladu s dalšími vyso- kými požadavky na spolehlivost a funkční bezpečnost, světový výrobce firma Bender proto vyvinul odpovídající koncept moni- torování a řízení instalací ve zdravotnictví. Spolehlivé napájení zdravotnických pro- stor obvykle zajišťují tři nezávislé zdroje: • obecná distribuční síť • bezpečnostní zdro, obvykle diesel-generátor • doplňující bezpečnostní zdroj obvykle UPS Požadavek na nejvyšší spolehlivost napáje- ní potom vyžaduje spolehlivé a přesně de- finované automatické přepínání mezi těmi- to přívody. Toto mj. závisí také na struktuře napájení jak v hlavním rozváděči budovy, tak i ve zdravotnických prostorech skupiny 1 nebo 2 podle ČSN 33 2000-7-710. K to- muto účelu byl vyvinut automatický přepí- nací modul ATiCS , který umožňuje přepínat dva nezávislé přívody podle konkrétní- ho typu dvoupólové nebo čtyřpólové, až do jmenovité hodnoty proudu 160 A. Od počátku byl jeho vývoj zaměřen na nejvyšší dosažitelnou spolehlivost a přes- nost přepnutí. Jednalo se o výjimečný úkol a v praxi navrhnout takovéto řešení pro přepínací jednotku a její ovládací elektro- niku nebylo snadné. Požadavek normy, aby jedna porucha v ovládacím obvodu, kterou lze očekávat, nevedla k výpadku napájení, byl při vývoji stanoven jen jako základní. Už základní konstrukční řešení bylo zvoleno nekompromisní, silové kontakty jsou umís- těny na společné hřídeli a je tedy vyloučeno, aby došlo k propojení dvou zdrojů. Systém také umožňuje snadné manuální ovládání nebo uzamknutí přepínače v nulové poloze ze servisních důvodů. Dnes se také jedná o jediné zařízení tohoto druhu v celosvěto- vém měřítku, které splňuje náročné poža- davky dle kategorie SIL II (Safety Integrity Level). To kladlo ještě další požadavky už na vývojovou fázi, kdy bylo postupováno

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=