ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE 142 | zaří 2016 Elektrické zdroje pro bezpečnostní účely Jako elektrické zdroje pro bezpečnostní účely se uvažují: akumulátorové baterie; primární články; generátorová soustrojí nezávislá na normálním napájení; napájecí vedení oddělené od napájecí sítě, které je na normálním napájení prakticky nezávislé. Bezpečnostní zdroje pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely musí být instalová- ny jako upevněná zařízení a to tak, aby na ně porucha normálního napájení nemohla mít nepříznivý vliv. Bezpečnostní zdroje musí být umístěny ve vhodném prostoru a smí být přístupné pouze osobám znalým nebo poučeným. Prostory pro bezpečnostní zdroje musí být vhodně a přiměřeně větrány, a to tak, aby výfukové plyny, kouř a výpary ze zdroje nemohly proniknout do prostorů, v nichž se nacházejí lidé. Oddělená nezávislá napájecí vedení z rozvodné sítě nesmí sloužit jako napájení bezpečnostních zařízení, pokud nelze za- jistit, aby současná porucha obou napájení byla nepravděpodobná. Bezpečnostní zdroj musí mít dostateč- nou schopnost napájet jemu příslušející zařízení pro bezpečnostní účely. Bezpečnostní zdroj navíc může být pou- žit pro jiné účely než pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely za předpokladu, že tím nebude použitelnost pro napájení zařízení pro bezpečnostní účely ohrožena. Porucha vzniklá v jiném obvodu než pro bezpečnostní účely, nesmí přerušit žádný obvod pro bezpečnostní účely. Zvláštní požadavky na bezpečnostní zdroje, které nejsou schopné pracovat paralelně Proti paralelnímu zapojení zdrojů se musí učinit odpovídající opatření. Toho je možno dosáhnout mechanickýmblokováním. U každého zdroje musí být zabezpečena ochrana před zkratovými proudy a před úrazem elektrickým proudem. Zvláštní požadavky na bezpečnostní zdroje způsobilé pracovat paralelně Musí být zajištěna ochrana před účinky zkratových proudů a ochrana při poruše, ať je instalace napájena odděleně z kterého- koli zdroje nebo z obou zdrojů v paralelním zapojení. Centrální napájecí systém Baterie musí být větrané nebo s regulač- ním ventilem, bezúdržbového typu a musí být do těžkého průmyslového provozu, např. články vyhovující ČSN EN 60623 ed. 2 nebo souboru ČSN EN 60896. Nízkovýkonový napájecí systém Silový výstup nízkovýkonového napájecího systému je omezen na 500 W po 3 hodiny provozu a 1 500 W po dobu 1 hodiny pro- vozu. Baterie mohou být plynotěsné nebo s regulačnímventilem, bezúdržbového typu a musí být do těžkého průmyslového pro- vozu, např. články odpovídající normě ČSN EN60623 ed. 2 nebo souboru ČSNEN60896. Zdroj nepřerušovaného napájení (UPS) Pokud se použije zdroj nepřerušovaného napájení, musí: a) být schopný působit na ochranné pří- stroje distribučního obvodu a b) být schopný vybavit bezpečnostní pří- stroje, jestliže pracuje za nebezpečných podmínek při napájení z baterie pro- střednictvím měniče a c) vyhovět požadavkům na centrální napá- jecí systém a d) vyhovět ČSN EN 62040-1 nebo ČSN EN 62040-3 ed. 2, podle toho, která norma se na něj vztahuje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=