ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE 14 | zaří 2016 Vlivy nesymetrického napájení na trojfázové asynchronní motory nakrátko Přivedení nesouměrných napětí do trojfá- zového asynchronního motoru vyvolává zpětné napětí, které vytváří ve vzduchové mezeře tok otáčející se proti směru otáče- ní rotoru, což vede k vytváření vysokých proudů. Malé zpětné napětí může vytvářet ve vinutích proudy, které jsou podstatně vyšší než proudy při souměrném napětí. V důsledku toho oteplení motoru, který pracuje při určitém zatížení a určitém pro- centu nesouměrnosti napětí, bude větší než u motoru, který pracuje za stejných podmínek se souměrnými napětími. Analytické a grafické metody používa- né pro výpočet symetrických složek z ode- čtených hodnot napětí tří fází jsou dobře známy a mohou být převzaty z učebnic. Kromě toho hodnocení symetrických slo- žek může být provedeno automaticky mo- derními přístroji. Vlivy nesouměrných napětí na vlastnosti Proudy Zpětné složky napětí vytvářejí ve vzducho- vé mezeře tok otáčející se proti směru otá- čení rotoru. Malá zpětná složka napětí může vytvářet ve vinutích proudy, které jsou podstatně vyšší než proudy při souměrném napětí. Kmitočet proudu klece je většinou dvojnásobkem jmenovitého kmitočtu, tak- že v případě klecí je z důvodu skinefektu zvýšení ztrát ve vinutí rotoru podstatně vět- ší než zvýšení ztrát ve vinutí statoru. Proudy při normálních pracovních otáč- kách budou značně nesouměrné, řádově se jedná o asi šestinásobek až desetináso- bek nesouměrnosti napětí. Záběrný proud bude nesouměrný do stejné míry, jak jsou nesouměrná napětí, ale ráz se zvýší pouze nepatrně. Teplo Vzhledem ke zvýšení ztrát způsobených zpětnými složkami proudů a napětí je oteplení statorového vinutí vždy vyšší než při práci se souměrnými napájecími napětími. Pokud sdružená napětí přiváděná do trojfázového asynchronního motoru nakrátko nejsou stejná, nejsou rovněž stejné proudy ve statorových vinutích. Malá procentní hodnota nesouměrnosti napětí má za následek mnohem větší procentní hodnotu nesouměrnosti proudu. Obr. 1 Asynchronní motory nakrátko

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=