ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE zaří 2016 | 129 Práce v blízkosti živých částí Práce v blízkosti živých částí musí být vykonávána v souladu s národní legislativou (viz též příloha A Doporučené vzdušné vzdálenosti pro pracovní postupy normy ČSN EN 50110-1 ed. 3) . Pracovní činnosti v blízkosti živých částí se jmenovitým napětím nad AC 50 V nebo DC 120 V smějí být vykonávány pouze tehdy, jsou-li zajištěna taková opatření, že nemůže dojít k dotyku živých částí nebo nemůže být dosaženo ochranného prostoru. Pro odstranění možnosti vzniku nebezpečí v blízkosti živých částí musí být ochrana zajištěna buď kryty, přepáž- kami, zábranami, nebo izolačním zakrytím. Jestliže tato opatření nemohou být provedena, musí být ochrana zajištěna dodržením bezpečné vzdálenosti od živých částí větší než minimální dovolená vzdušná vzdálenost definující vnější hranici ochranného prostoru a pokud je to nezbytné, zajištěním odpovídajícího dozoru. Před zahájením práce musí vedoucí práce poučit osoby, zejména ty, které nejsou dobře obeznámeny s prací v blízkosti živých částí, o dodržování bezpečnostních opatření, bezpečných vzdáleností a nezbytnosti stále zacho- vávat bezpečnost. Hranice pracoviště musí být nezpochybnitelně stanovena a pozornost musí být soustředěna na neobvyklé okolnosti nebo podmínky. Toto poučení musí být ve vhodných intervalech nebo po změně pracov- ních podmínek opakováno. Pracoviště má být vyznačeno vhodnými zábranami, lany, praporky, světly, bezpečnostními značkami, signa- lizací apod. Sousední živé části rozváděčů nebo části rozvodných zařízení musí být označeny dalšími, zřetelně viditelnými prostředky, například výstražnými značkami nebo signalizací před dveřmi. Osoba, která vykonává práci, se sama musí přesvědčit, že při všech možných pohybech nedosáhne ochran- ného prostoru, částí těla nebo nářadím a věcmi, se kterými pracuje. Zvláště musí být opatrná, když manipuluje s dlouhými předměty, například nástroji, konci kabelů, trubkami, žebříky apod.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=