ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE 126 | zaří 2016 Pro účely souboru norem ČSN EN ISO 10218 jsou vlastnosti bezpečnostního ovládacího systému uvedeny jako: • Úrovně vlastností (PL) a kategorie po- psané v normě ČSN EN ISO 13849-1. • Úrovně integrity bezpečnosti (SIL) a po- žadavky na toleranci chybovosti hard- waru, jak jsou popsány v ČSN EN 62061. Tyto dvě normy nabízejí funkční bezpeč- nost použitím podobných, ale odlišných metod. Požadavky v těchto normách mo- hou být použity pro příslušné bezpečnost- ní ovládací systémy, pro které jsou určeny. Konstruktér může zvolit použití buď jedné nebo obou norem. Data a kritéria nezbytná pro stanovení vlastností bezpečnostního ovládacího systému musí být zahrnuta v informaci pro použití. Mohou být také použity ostatní normy nabízející alternativní požadavky vlastnos- tí, jako termín „spolehlivost ovládání“ po- užité v Severní Americe. Když se používají tyto alternativní normy pro konstrukci bez- pečnostních ovládacích systémů, pak musí být dosažena stejná úroveň omezení rizika. Jakákoliv porucha bezpečnostního ovlá- dacího systému musí vyústit v zastavení kategorie 0 nebo 1 v souladu s normou ČSN EN 60204-1 ed. 2. Požadavky na vlastnosti Bezpečnostní části ovládacích systémů, musí být navrženy tak, aby splnily PL=d Vlastnosti bezpečnostního ovládacího systému průmyslových robotů Vlastnosti bezpečnostního ovládacího systému robota a jakékoliv další zařízení musí být jasně uvedena v informaci pro použití. Bezpečnostní ovládací systémy mohou být také nazvány SRP/CS (bezpečnostní části ovládacích systémů). se strukturou kategorie 3, jak je popsáno v ČSN EN ISO 13849-1, nebo tak, aby splnily SIL 2 s tolerancí závady hardwaru rovnající se 1 se zkušebním intervalem ne menším než 20 let, jak je popsáno v ČSN EN 62061. To znamená zvláště: a) jednotlivá závada kterékoliv části nesmí vést ke ztrátě bezpečnostní funkce; b) kdekoliv je to rozumně proveditelné, jednotlivá závada musí být detekována u nebo před příštím požadavkem na bez- pečnostní funkci; c) když se objeví jednotlivá závada, bezpeč- nostní funkce je vždy vykonána a bezpeč- ný stav musí být udržován, až dokud není detekovaná závada opravena; a d) všechny rozumně předvídatelné závady musí být detekovány. Požadavky a) až d) jsou považovány za ekvi- valentní ke struktuře kategorie 3, jak je po- psáno v normě ČSN EN ISO 13849-1. Další kritéria funkcí ovládacího systému Výsledky úplného posouzení rizika prove- dené na robotu a jeho zamýšlené aplikace mohou určit, že vlastnosti bezpečnostního ovládacího systému jiné, než ty uvedené výše, jsou pro danou aplikaci garantovány. Výběr jednoho z těchto bezpečnostních kritérií vlastnosti musí být specificky identi- fikován a příslušná omezení a varování musí být zahrnuta do informace pro použití.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=