ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 114 | zaří 2016 Požadavky na vnitřní silové elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 3 Pro připojování odběrných elektrických zařízení na veřejný rozvod elektřiny platí Pravidla provozování distribučních soustav, pro přípojky dále ČSN 33 3320 ed. 2. Vnější vlivy v jednotlivých prostorách, v nichž se elektrické rozvody navrhují a zřizují, se stanoví podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 . Značení vodičů se provádí podle norem ČSN 33 0166 ed. 2 , ČSN 33 0165 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Pro revize elektrického zařízení platí normy ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 . Pro hromosvody platí soubor no- remČSN EN 62305 ed. 2, hromosvody zříze- né dle dříve platné ČSN 34 1390 se revidují ve lhůtách dle ČSN 33 1500 . Ochrana před úrazem elektrickým proudem se provádí podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 . Při připojování odběrného zařízení nn k distribuční síti, mají být všechny pevně připojované elektrické spotřebiče připo- jeny, aby bylo možno posoudit jejich bez- pečnost a porovnat připojovaný výkon s rezervovaným příkonem. Pokud nelze tomuto požadavku vyho- vět, musí být všechny nezapojené vývody spolehlivě zajištěny před nebezpečným dotykem. Elektrická zařízení, sloužící k protipožár- nímu zabezpečení objektu se připojí samo- statným vedením z rozváděče (rozvodnice) určeného výhradně pro napájení těchto zařízení. Musí být připojena tak, aby: • zůstala pod napětím při odpojení ostat- ních elektrických zařízení v přípojkové skříni nebo v hlavním rozvaděči; • měla zajištěnou dodávku elektrické ener- gie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajiš- těny po dobu předpokládané funkce zaří- zení ze zdroje druhého (např. připojením na distribuční síť smyčkou, připojením na mřížovou síť nebo na distribuční síť a samostatný generátor). Podrobné požadavky na tento rozvaděč (rozvodnici) jsou uvedeny v normě ČSN 73 0802. Pokud není uvedeno jinak, kladou se si- lová vedení podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, přičemž se přihlíží k vlivům prostředí a podkladům v daných prostorech. Průřezy vedení a jejich jištění se volí podle norem ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 a ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, pokud se nestano- ví jinak dle normy ČSN 33 2130 ed. 3 .

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=