ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 106 | zaří 2016 Vedení pro světelné obvody Vedení světelného obvodu musí být ukončeno v elektroinstalační krabici, která musí vyhovovat odpovídající části ČSN EN 60670 nebo ve svorkovnici určené pro připojení svítidel (DCL) v návaznosti na ČSN EN 61995 umístěné v elektroinstalační krabici nebo v elektrickém zařízení určeném pro přímé připojení k elektrickému vedení. Připevnění svítidel K připevnění svítidel k pevnému prvku stav- by musí být užito odpovídajících prostředků. Připevňovacími prostředky mohou být mechanické prvky (šrouby nebo háky), krabice nebo pouzdra, které jsou schopny držet svítidlo a zajišťovat jeho připojení. Připevňovací prostředky musí mít nos- nost nejméně 5 kg. Pokud je hmotnost sví- tidla vyšší než 5 kg, musí elektroinstalatér posoudit, zda závěsné zařízení je schopno nést hmotnost zavěšovaného svítidla. Hmotnost svítidel a případného příslu- šenství musí být v souladu s mechanickou pevností nosné konstrukce. Všechny kabely či vodiče mezi připevňo- vacími prostředky svítidel a vlastním svítid- lem musí být instalovány tak, aby žádná předpokládaná namáhání vodičů, svorek a ukončení vodičů nenarušila bezpečnost elektroinstalace. Ukládání vedení ve svítidlech Rozvody uložené ve svítidlech lze aplikovat pouze u svítidel, která jsou pro takovéto rozvody navržena. Pokud svítidlo určené pro rozvod ulože- ný ve svítidle není vybaveno požadovanou připojovací svorkovnicí, musí se použít ná- sledujících připojovacích prvků: • připojovacích svorkovnic pro připojení k napájení, odpovídajících souboru no- rem ČSN EN 60998; nebo • instalačních spojek určených pro při- pojení vedení ve svítidle, vyhovujících ČSN EN 61535 ; nebo • ostatních, vhodných a přiměřených při- pojovacích prvků. Vodiče uložené ve svítidlech musí být vole- ny v souladu s informací o teplotě uvede- nou na svítidle, nebo na štítku s návodem výrobce, následovně: • pro elektrická svítidla odpovídající poža- davkům souboru ČSN EN 60598 s ozna- čenou teplotou se použijí vodiče vhodné pro označenou teplotu; • pokud to není předepsáno v montážních pokynech od výrobce, pro svítidla, která odpovídají souboru ČSN EN 60598, ale jsou bez označení teploty, tepelně odol- né vodiče (kabely) nejsou požadovány; • v případě úplné absence informací je nutno použít kabely a/nebo vodiče odolné vyšší teplotě vyhovující normě IEC 60245-3, nebo ekvivalentní. Prvky pro připojení k napájení Pokud svítidlo není vybaveno připojovací svorkovnicí, musí se použít některý z násle- dujících připojovacích prvků: • připojovacích svorkovnic pro připojení k napájení, odpovídajících ČSN EN 60998. • prvků určených pro připojení svítidel (DCL), pomocí vidlice podle souboru norem ČSN EN 61995 ; • instalačních spojek určených pro připo- jení k napájení podle ČSN EN 61535; • ostatních, vhodných a přiměřených při- pojovacích prvků. Skupiny svítidel Skupina svítidel připojená na různé fáze tří- fázového světelného obvodu s jedním spo- lečným nulovým vodičemmusí být ovládá- na jedním spínačem odpojujícím současně všechny tři fáze.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=