ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 102 | zaří 2016 Proudová zatížitelnost rozváděče Proudová zatížitelnost rozvádeče je definována jako maximální proud, který může být trvale veden bez poškození nebo zvýšeného nebezpečí poruchy v důsledku nadměrného oteplení nebo jiných mechanismů. Proudové zatížitelnosti jsou ověřovány podle standardní hodnoty teploty okolí a oteplení. Uživatelé mohou specifikovat nižší nebo vyšší teploty okolí, pokud to je- jich aplikace vyžaduje. Jmenovitý proud I nA Jmenovitý proud rozvádeče je maximální zatěžovací proud, pro který je rozvádeč navr- žen a který má rozvádět. Je menší než součet jmenovitých proudů přívodních obvodů v rozvádeči, které pracují paralelně, a než cel- kový proud, kterýmůže hlavní přípojnice roz- vádět v konkrétnímuspořádání rozváděče. Jmenovitý proud obvodů I nC Pro tuto konkrétní aplikaci má uživatel specifikovat jmenovitý proud všech pří- vodních a výstupních obvodů, které jsou požadovány v rozvádeči. Výrobce po- tom zvolí příslušné součásti pro dosažení těchto jmenovitých proudů tak, že vezme v úvahu jmenovité hodnoty přístrojů v ob- vodu, jejich rozmístění a použití v rozvádeči. Součinitel soudobosti (RDF) Všechny obvody v rozvádeči jsou jednotlivě schopné vést trvale jmenovitý proud, který je jim přiřazen, avšak proudová zatížitelnost jakéhokoliv obvodu může být ovlivněna sousedními obvody. Tato tepelná interakce je taková, že pokud má skupina sousedních obvodů v rozvádeči pracovat při jmenovi- tém proudu současně, je nutné významné snížení výkonu součástí, aby se zajistilo, že nedojde k nadměrnému oteplení. V praxi je velmi nepravděpodobné, že bude požadováno, aby všechny obvody, nebo skupina sousedních obvodů v roz- vádeči vedly svůj jmenovitý proud trvale a současně. V typické aplikaci se značně liší typ a charakter zátěží. Některé obvody bu- dou dimenzovány na základě nárazových proudů a přerušovaných nebo krátkodo- bých zatížení. Pragmatickým přístupem k této situaci vyskytující se v praxi je nesoudobost. Bere se v úvahu, že všechny výstupní obvody nebu- dou normálně plně zatíženy ve stejné době, a tím se vyloučí potřeba zajistit pro konkrétní aplikaci nadměrně dimenzované zařízení. Součinitel soudobosti specifikuje podmín- ky průměrného zatížení, pro něž je navržen rozvádeč, nebo skupina obvodů v rozvádeči. Součinitel (součinitele) soudobosti může být specifikován uživatelem tak, aby odpoví- dal aplikaci, nebo může být stanoven výrob- cem, pro: skupiny obvodů; celý rozvádeč. Poměr průřezu nulového vodiče k fázovým vodičům Ve většině trojfázových sítí je zatížení na třech fázích přijatelně vyvážené. To má obvykle za následek, že proud v nulovém vodiči je mnohem nižší než v odpovída- jících fázích. Některá zatížení, zejména ta s významnými harmonickými, mohou však vést ke zvýšeným proudům v nulovém vodiči. Průřez nulového vodiče bude v pří- padě obvodů s průřezem fázového vodiče do 16 mm 2 včetně 100 % průřezu odpo- vídajících fází. Uživatel může specifikovat jiný poměr, je-li to považováno za nutné pro aplikaci. V případě obvodů s průřezem fázového vodiče nad 16 mm 2 50 % průře- zu odpovídajících fází s minimem 16 mm 2 . Uživatel může specifikovat jiný poměr, je-li to považováno za nutné pro aplikaci.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=