Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem revize a kontroly elektrických rozvodných zařízení je ověření jejich stavu z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti. Tyto požadavky jsou splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá příslušným ustanovením této normy, ostatních souvisících technických norem a právním předpisům.

Pracovníci provádějící revize a kontroly zařízení musí mít kvalifikaci odpovídající prováděným úkonům.
Pracovníci provádějící revize a kontroly musí mít k dispozici potřebné informace a musí být vybaveni potřebnými osobními ochrannými a pracovními pomůckami, měřícím a zkušebním zařízením.
Musí být učiněna taková bezpečnostní opatření, aby během prohlídky, měření a zkoušení nedošlo k ohrožení osob, majetku a zařízení.
Tam, kde se rozšiřuje zařízení nebo kde se pozměňuje existující zařízení, je nutné ověřit, zda takové rozšíření nebo změna vyhovují normě PNE 33-0000-3 ed. 3 a nesnižují bezpečnost existujících zařízení (viz též čl. 2.2 až 2.7 ČSN 33 1500).
Revize zahrnuje: prohlídku, zkoušení a měření a zaznamenání výsledků prohlídky a zkoušení.

 • Prohlídka - je vědomé prohlédnutí elektrického zařízení za účelem zjištění jeho řádného stavu. Je předpokladem pro zkoušení a měření.
 • Zkoušení - je činnost prováděná na elektrickém zařízení, kterou se má prokázat účinnost ochranných a signálních zařízení a některých měřicích zařízení za účelem zjištění správné funkce zařízení.
 • Měření - je zjišťování hodnot nutných pro posouzení účinnosti ochranného zařízení pomocí vhodných měřících přístrojů, nedají-li se zjišťovat prohlídkou nebo zkoušením.

revize vn

Podklady k provádění výchozí revize jsou:

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
 • protokoly o stanovení vnějších vlivů, pokud nejsou součástí dokumentace,
 • písemné doklady o provedení výchozích revizí částí elektrického zařízení,
 • záznamy o kontrolách, zkouškách a měřeních provedených na elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu,
 • doklady stanovené příslušným předpisem (např. prohlášení o shodě apod.)
 • písemné záznamy o provedených opatřeních a kontrolách v případě prací provedených dle čl. 3.5.1. PNE 33-0000-3 ed. 3.

Podklady k provádění pravidelných kontrol jsou:

 • dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení,
 • záznamy o provedených kontrolách při pracech prováděných podle čl. 3.5.1 a 3.5.2 normy PNE 33-0000-3 ed. 3,
 • Řád preventivní údržby
 • záznamy z předchozích kontrol

Základní ustanovení

Každé elektrické zařízení musí být během výstavby a/nebo po dokončení, předtím než je uvedeno do provozu, prohlédnuto a vyzkoušeno v rámci výchozí revize (mimo rozšíření stávajících obvodů nn, kde postačuje kontrola dle čl. 3.5.2 v souladu s čl. 2.3 ČSN 33 1500).
Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně kontrolována v rámci Řádu preventivní údržby nebo revidována.
Účelem je ověření, zda jsou splněny alespoň požadavky normy PNE 33-0000-3 ed. 3. a normy ČSN 33 1500 a souvisících norem pro daný druh zařízení.

Prohlídka

Prohlídka musí předcházet zkoušení a měření. U výchozích revizí se obvykle provádí, když je celé zařízení bez napětí. U pravidelných kontrol a pravidelných revizí je naopak z provozních důvodů vhodné je provádět na zařízení pod napětím. Podrobné podmínky je možné stanovit v ŘPÚ.
Cílem prohlídky musí být potvrzení, že trvale připojená elektrická zařízení:

 • jsou v souladu s bezpečnostními požadavky příslušných norem pro zařízení,
  U výchozích revizí je možné tento požadavek ověřit prozkoumáním schvalovacích značek nebo certifikačních dokladů, technické dokumentace apod.
 • jsou řádně zvolena a instalována podle příslušných norem,
  Je též nezbytné posoudit, zda je dbáno pokynů (včetně montážních) výrobce zařízení. Dalšími podklady mohou být protokoly a zkušební záznamy montážních firem.
 • nejsou viditelně poškozena tak, že by mohla být ohrožena bezpečnost osob, hospodářských a volně žijících zvířat a majetku.

Prohlídkou se musí alespoň zkontrolovat do jaké míry dle dokumentace skutečného provedení jsou splněny následující požadavky:

 • a) způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem,
 • b) použití protipožárních přepážek, dodržení odstupových vzdáleností nebo jiných bezpečnostních opatření proti přenesení a šíření ohně a ochrana před tepelnými účinky,
 • c) volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a charakteristiky napětí dodávané elektřiny,
 • d) volba a seřízení ochranných a kontrolních (monitorovacích) prvků,
 • e) použití vhodných správně umístěných a dostatečně oddělujících spínacích prvků,
 • f) volba předmětů a ochranných opatření přiměřených vnějším vlivům,
 • g) označení vodičů,
 • h) vybavení schématy dle skutečného provedení a varovnými nápisy a jinými podobnými informacemi,
 • i) označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek apod.,
 • j) odpovídající způsob spojení vodičů,
 • k) přístupnost z hlediska provozu a údržby.

Při provádění prohlídek zařízení v rámci dodržování Řádu preventivní údržby je nutné provést s ohledem na druh zařízení i úkony uvedené v čl. 4.2 PNE 33-0000-3 ed. 3.

Zkoušení a měření

Tam, kde to je k ověření potřebné, musí se při provádění výchozí revize provést dále uvedené zkoušky a měření, a to přednostně v uvedeném pořadí:

 • a) spojitost ochranných vodičů pro pospojování a uvedení na stejný potenciál (viz čl. 6.5 PNE 33 0000-1),
 • b) izolační odpor elektrického zařízení (viz čl. 6.2 PNE 33 0000-1),
 • c) automatické odpojení od zdroje (viz čl. 6.4 PNE 33 0000-1),
 • d) zkouška zapojení a seřízení přístrojů,
 • e) funkční zkoušky.

Jestliže výsledek některé zkoušky nebo měření je negativní, musí být tato zkouška nebo měření po odstranění závady opakována včetně všech předcházejících zkoušek, jejichž výsledky mohly být ovlivněny vykázanou závadou.
Zkušební metody v této normě popsané jsou metodami doporučenými, jiné metody se nevylučují za předpokladu, že poskytují alespoň stejně přesné výsledky.

Zkoušení

Zkoušením musí být potvrzeno, že opatření k zajištění bezpečnosti použitá u zařízení správně plní svůj účel.
Zkouší se zejména:

 • a) hlídače izolačního stavu, proudové a napěťové chrániče a to prostřednictvím zkušebního tlačítka,
 • b) účinnost bezpečnostních zařízení,např. zařízení nouzového vypnutí, blokovací opatření, hlídače tlaku,
 • c) schopnost hlásičů a ukazatelů stavu, např. zpětné hlášení při dálkovém ovládání spínačů, světelné hlásiče,
 • d) elektrická pevnost izolace (zkouškou přiloženým napětím),
 • e) funkce přístrojů a prvků zařízení.

Měření

Stav elektrických zařízení a elektrických předmětů a elektrických ochranných prvků se zjišťuje vhodnými měřícími přístroji. K měření se použijí měřící přístroje a metody, které vyhovují požadavkům souboru ČSN EN 61010-1 (35 6502) a základním požadavkům souboru ČSN EN 61557-1 (35 6530) (příslušenství měřicího zařízení musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 61010-2-032 (35 6502).
Jestliže ve zvláštních případech nelze provést měření technickými prostředky nebo při hospodárných nákladech, např. u uzemňovacích zařízení nebo při velkých průřezech vodičů, musí se prokázat jiným vhodným způsobem, např. výpočtem nebo použitím síťového modelu, že byly dodrženy hodnoty, které zaručují účinnost použitých ochranných opatření.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.