Elektrická bezpečnost práce na venkovních vedeních nn, vn, vvn a zvn

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při práci na venkovních vedeních se musí používat předepsané OOPP (Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky), případně i jiné vhodné ochranné a pracovní pomůcky.

Při práci ve výškách na podpěrných bodech se upřednostňuje práce z montážních plošin, jakož to prostředku kolektivní ochrany.

Při obsluze venkovních vypínačů, odpínačů a odpojovačů ze země se musí použít dielektrické rukavice a ochranná přilba.
Práce na venkovních vedeních nn, vn, vvn a zvn se nezačne, nebo se již práce provádějící přeruší, je-li vidět blesky a slyšet hřmění, za čerstvého větru, deště, sněžení, tvoření námrazy, je-li dohlednost v místě práce menší než 30 m a teplotě prostředí nižší než -10°C.
Před pracemi na dřevěných stožárech, nebo podpěrách z izolačního materiálu se musí pracující přesvědčit, zda jsou tyto části dostatečně pevné, např. zda nejsou zeslabené hnilobou nebo jinak narušené. Výstup na dřevěné stožáry umístěné na patkách je možný, když je spodní konec dřevěného stožáru zajištěný proti rozštípnutí (např. bandáží, pomocnou bandáží, řetězem apod.) nebo když se stožár zakotví. Opatrnost se vyžaduje i při výstupu na stožáry a podpěry, na kterých nejsou upevněné vodiče. Není-li dřevěný stožár nebo podpěra dostatečně pevná, musí se zajistit (např. zakotvit).
Při odvazování vodičů je třeba vždy pamatovat na porušení rovnováhy, která nastane změnou tahu. V takových případech se musí stožár zajistit před výstupem spolehlivými kotvami nebo jiným technickým prostředkem.
Na konstrukčních částech podpěrných bodů a jejich základech u vedení vn a vvn pod napětím, není-li nutný výstup na stožár, mohou pracovat osoby alespoň poučené. Jedná-li se např. o práce spojené s úpravou a opravou stožárových základů apod., musí se zvažovat nejen mechanická, ale i elektrická rizika.
Údržbu ocelových konstrukcí provádí alespoň osoby poučené ve smyslu § 4 Vyhlášky č. 50/1978 Sb. za podmínek stanovených provozovatelem zařízení.

bezpecnost energetika 2018 1

Blízkost, souběhy a křížení elektrických vedení, vícenásobná vedení

Při práci na vedeních v blízkosti jiného vedení nn, vn, vvn, nebo zvn pod napětím, při které je možnost dotyků vodičů s tímto druhým vedením anebo jejich přiblížení na vzdálenost je nižší než Dv, je nutno provést taková opatření, aby se zabránilo možnosti vzniku nebezpečí.
Jestliže není možno taková opatření uskutečnit, je nutno druhé vedení zajistit (vypnout, zajistit vypnutý stav, uzemnit a zkratovat).
Jestliže se ve výjimečných případech v blízkosti vedení vn, vvn, nebo zvn (např. vícenásobná vedení) pod napětím napínají vodiče, je nutno dbát na stejná opatření jako pří práci v blízkosti částí pod napětím, tj. aby vodiče byly dále, než je Dv. Vodiče musí být po dobu rozvinování a montáže uzemněné. Zařízení pro opětné zapínání musí být na blízkém vedení pod napětím vyřazeno z činnosti.
Pracuje-li se na jakémkoliv vedení, které je v souběhu s jiným silovým vedením vn,vvn nebo zvn, nebo které takové vedení křižuje, je nutno pamatovat na nebezpečné indukované napětí. Vedení, na kterém se pracuje, se musí uzemnit a zkratovat ta fáze, na které se pracuje ze všech stran možného napájení pracovního místa a u vedení vvn nebo zvn též v příslušných vývodech v rozvodnách, případně na koncích rozpojeného vedení. Musí-li se na pracovišti vodiče rozpojit, je nutno uzemnit konce rozpojených vodičů. Při pracích na vedení vvn nebo zvn musí být ještě dané vedení na pracovišti uzemněné alespoň, a to vždy alespoň ta fáze, na které se pracuje, aby bylo odvedeno indukované napětí.
Je-li na stožáru více vedení vn, vvn nebo zvn, může se na jednom vypnutém vedení pracovat, i když druhé vedení zůstane pod napětím za předpokladu, že:

  • a) pracující se žádnou částí těla a žádným předmětem nepřiblíží k vodičům pod napětím blíže, než je DL
  • b) vedení, na kterém se má pracovat, nesmí být nad ostatními vedeními vn, vvn nebo zvn, které zůstávají pod napětím
  • c) musí být zabezpečeno, aby nebylo možné zaměnit vypnuté vedení s vedením v provozu. Každé z těchto vedení a jemu odpovídající strana musí být označená příslušnou barvou, případně označením.
  • d) pracující musí mít barevné označení souhlasné s barvou vypnutého vedení, na kterém mají pracovat. Používá se barevných pásů o šíři 10 cm upevněných na předloktí, aby je měl pracující stále před očima. Není přípustné připevňovat toto barevné označení na čepice, helmy apod.

Má-li se pracovat na vedení, které je vzdálené méně než DV od vedení jiného provozovatele, je možno zahájit práce až po předchozí dohodě obou provozovatelů.
Při pracích v místě křižovatky dvou silových vedení je nutno při práci na horním vedení spodní vedení vypnout a na pracovišti uzemnit a zkratovat. Pouze ve zvlášť nutných a mimořádných případech není nutno spodní vedení vypínat, a to pouze tehdy, zřídí-li se nad ním bezpečná a spolehlivá zábrana pro napětí horního vedení, nebo jestliže se práce koná tak, že se vodiče přetahují nad spodním vedením pomocí lan z izolačního materiálu. Přitom je nutno zvlášť poučit pracující o způsobu práce podle pracovního postupu (technická a organizační opatření, zvláštní režim provozu apod.), který musí být odsouhlasený provozovatelem obou vedení. Stejná opatření je nutno vykonat při pracích s vodiči sdělovacího vedení, které křižují silové vedení.
Jestliže křižující vedení, na němž se pracuje, podchází pod vodiči horního nevypnutého vedení, není nutné horní vedení vypínat. Je však nutné pamatovat na možnost nebezpečí při vyšvihnutí spodního vodiče a jeho dotyku s vodičem horního vedení, které je pod napětím. Proto je nutno vodiče spodního vedení při práci uzemnit, zkratovat a zajistit proti vyšvihnutí.
Jestliže vedení křižuje silnice, železnice, vodní toky, trolejová vedení, lanové dráhy, mosty apod., musí se provést opatření pro ochranu pracujících před nebezpečím úrazu, který by mohl vzniknout z provozu na výše uvedené technické infrastruktuře. Též se musí zabezpečit provoz na uvedených komunikacích a komunikačních zařízeních před nebezpečím, které by mohlo vzniknout v souvislosti s pracemi na venkovních vedeních. Příslušná opatření se musí provést se souhlasem a dle pokynů (vyjádření) provozovatelů těchto komunikací.

bezpecnost energetika 2018 2

Všeobecné předpisy

Ovládací ústrojí spínacího zařízení musí být vždy zamknuto, tj. po každém úkonu, ať jde o zapnutí nebo vypnutí/odpojení. Vypne-li/odpojí-li se vedení spínacím zařízením proto, aby mohlo být na vypnutém/odpojeném úseku pracováno, je nutno ovládací ústrojí spínacího zařízení zabezpečit tak, aby ho mohla zapnout pouze ta osoba, která byla k jeho zapnutí určena. Zámek je nutno doplnit bezpečnostní tabulkou „NEZAPÍNEJ! – NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE“.
Mimo všeobecných předpisů pro zabezpečení vypnutého/odpojeného stavu platí ještě toto ustanovení: Na venkovních vedeních zajišťuje pracoviště pověřený pracovník provozovatele zařízení, nebo osoba jím pověřená, která musí být osobou znalou s vyšší kvalifikací.
Venkovní vedení vn, vvn a zvn je nutno pokládat za vedení pod napětím, jsou-li vodiče napnuty, upevněny na izolátorech a nejsou uzemněny a zkratovány. Pokud je vedení nn na společných podpěrách se sdělovacím vedením, je nutno oboje vedení považovat za vedení pod napětími, je-li jedno z nich vypnuté.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.