Zkratová ochrana a zkratová odolnost rozváděčů nn

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozváděče musí být schopné vydržet tepelná a dynamická namáhání způsobená zkratovými proudy nepřesahujícími jmenovité hodnoty. Zkratová namáhání mohou být snížena použitím zařízení omezujících proud, např. indukční cívka, pojistky omezující proud nebo jiné spínací přístroje omezující proud.


Rozváděče musí být chráněny proti zkratovým proudům například pomocí jističů, pojistek nebo jejich kombinací, které mohou být buď vestavěny do rozváděče nebo umístěny mimo něj.
U rozváděčů určených pro používání v soustavách IT má mít zařízení jistící před zkratem dostatečnou vypínací schopnost na každém jednotlivém pólu při sdruženém napětí pro vypnutí dvoufázového zemního zkratu.
Není-li stanoveno jinak v pokynech výrobce rozváděče pro provoz a údržbu, rozváděče, které byly vystaveny zkratu, nemusí být vhodné pro další provoz bez prohlídky a/nebo údržby provedené znalými osobami.

zkratova odolnost 2018 1

Informace týkající se zkratové odolnosti

U rozváděčů se zařízením jistícím před zkratem (SCPD) vestavěným do přívodní jednotky musí výrobce rozváděče uvést maximální přípustnou hodnotu předpokládaného zkratového proudu na vstupních svorkách rozváděče. Tato hodnota nesmí překročit příslušnou jmenovitou hodnotu (příslušné jmenovité hodnoty). Odpovídající účiník a vrcholové hodnoty musí být takové, jaké jsou uvedeny v tab. 1.
Je-li jako zařízení jistící před zkratem použit jistič se spouští se zpožděním, výrobce rozváděče musí stanovit maximální zpoždění a proudové nastavení odpovídající uvedenému předpokládanému zkratovému proudu.
U rozváděčů, kde zařízení jistící před zkratem není vestavěno do přívodní jednotky, musí výrobce rozváděče uvést zkratovou odolnost jedním nebo více následujícími způsoby:

  • jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) spolu s přidruženou dobou trvání a jmenovitý dynamický proud (Ipk);
  • jmenovitý podmíněný zkratový proud (Icc).

Pro doby do maximálně 3 s je vztah mezi jmenovitým krátkodobým proudem a přidruženou dobou trvání dán vzorcem I2t = konstanta, za předpokladu, že vrcholová hodnota nepřesahuje jmenovitý dynamický proud.
Výrobce rozváděče musí uvést charakteristiky zařízení jistících před zkratem, která jsou nutná pro ochranu rozváděče.
U rozváděče s několika přívodními jednotkami, u nichž není pravděpodobné, že budou v provozu současně, může být zkratová odolnost uvedena pro každou přívodní jednotku v souladu s tím, co bylo uvedeno výše.
U rozváděče s několika přívodními jednotkami, u nichž je pravděpodobné, že budou v provozu současně, a u rozváděče s jednou přívodní jednotkou a jednou nebo více vývodními jednotkami s velkým výkonem, které budou pravděpodobně přispívat ke zkratovému proudu, je nutné určit hodnoty předpokládaného zkratového proudu v každé přívodní jednotce, v každé vývodní jednotce a v přípojnicích na základě údajů poskytnutých uživatelem.

Vztah mezi vrcholovým proudem a krátkodobým proudem

Kvůli určení elektrodynamických namáhání musí být hodnota vrcholového proudu získána vynásobením efektivní hodnoty zkratového proudu činitelem n. Hodnoty činitele n odpovídajícího účiníku jsou uvedeny v tabulce 1.

zkratova odolnost 2018 2

Koordinace ochranných zařízení

Koordinace ochranných zařízení v rozváděči s těmi, která se mají používat mimo rozváděč, musí být předmětem dohody mezi výrobcem rozváděče a uživatelem. Takovou dohodu mohou nahrazovat informace uvedené v katalogu výrobce rozváděče.
Pokud pracovní podmínky vyžadují maximální kontinuitu napájení, nastavení nebo volbu zařízení jistících před zkratem v rozváděči, mají být, kde je to možné, koordinovány tak, aby zkrat v kterémkoliv výstupním obvodu byl vypnut spínacím přístrojem instalovaným v obvodu, aniž by byly ovlivněny ostatní výstupní obvody, čímž se zajistí selektivita ochranného systému.
Tam, kde jsou zařízení jistící před zkratem zapojena do série a mají pracovat současně, aby se dosáhlo požadované zkratové spínací schopnosti (tj. záložní ochrana), musí výrobce rozváděče informovat uživatele (např. výstražným štítkem v rozváděči nebo v návodu pro obsluhu), že žádné z ochranných zařízení není dovoleno nahradit jiným zařízením, které není identického typu a nemá stejné jmenovité hodnoty, pokud není zařízení zkoušeno a schváleno v kombinaci se záložním zařízením, protože jinak může být ohrožena spínací schopnost celé kombinace.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz brezen 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, březen 2019

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu a mnoho dalšího.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti s NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.