Výstavy, přehlídky a stánky – provedení elektrického zařízení - komentář k ČSN 33 2000-7-711 - 1. díl

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

S ohledem na značný rozmach oboru výstavnictví byl IEC 60364-7-711:1998 později modifikovaný HD 384.7.711 S1:2003 využíván na mnoha výstavištích a dalších místech jako závazný podklad pro vystavovatele.

S ohledem na snížení rozsahu deklarovaných požadavků v HD se mohou uživatelé HD na výstavištích setkat s mnoha ustanoveními z dokumentu IEC zapracovanými do místních bezpečnostních předpisů, i když třeba s lokální účinností. Kromě výstavnictví se dotýká i dalšího velmi rozšířeného oboru - to je stánkového a obdobného prodeje zboží či služeb, případně i poskytování informací, zábavě, atd.

Objekty, o nichž ČSN 33 2000-7-711 pojednává, musí s ohledem na svůj charakter splňovat požadavky dalších předpisů, jako je například zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, „Stavební zákon a na něj navazující vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Je nutno upozornit, že národní legislativa v členských státech může obsahovat upřesňující požadavky, než jsou minimální požadavky předepsané v ČSN. V ČR pro tuto oblast je nutno brát zvláštní ohled i na:

 • vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ve znění pozdějších předpisů, o odborné způsobilosti v elektrotechnice;
 • vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb.;
 • vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;
 • nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí (zavádí evropskou směrnici 73/23/EEC ve znění pozdějších předpisů)

tni 33 2000 7

Vztah ke Stavebnímu zákonu (č. 50/1976 Sb. v platném znění) a na něj navazujících vyhlášek

V ČSN 33 2000-7-711:2004 je jednoznačně uvedeno, že se nevztahuje na elektrické instalace budov, ve kterých se konají nebo nacházejí výstavy, přehlídky nebo stánky.
Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že norma ČSN 33 2000-7-711 se z pohledu Stavebního zákona dotýká „krátkodobých přenosných zařízení, jako jsou prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov", tedy staveb, pro které se podle výše uvedeného zákona nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Toto ustanovení je nesmírně důležité především pro stánky a provizorní stavby (podle ČSN 33 2000-7-711) umístěné vně výstavních a prodejních areálů.
I za těchto podmínek je nutno dodržet základní obecné podmínky definované pro elektrické rozvody definované ve Vyhlášce MMR č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Tyto se dotýkají problematiky případného připojení stánků a provizorních staveb (dle normy ČSN 33 2000-7-711) na elektrickou síť pomocí přípojky. Dle této vyhlášky musí být každá přípojka na energetickou síť samostatně uzavíratelná.

Stanovení všeobecných charakteristik

Zdroje
Jmenovité napájecí napětí provizorních (dočasných) elektrických instalací při výstavách, přehlídkách a na stáncích nesmí překročit AC 230/400 V nebo DC 500 V.
V některých státech EU jsou u prodejních sezónních stánků použity jako zdroje elektřiny přenosné (převozné) motorgenerátory. Lze předpokládat, že tento způsob zásobování elektřinou u stánků se může ve větší míře uplatnit i v ČR. U těchto zařízení je nutno dbát i na místní předpisy zabývající se přípustnou úrovní hluku a ochrany ovzduší v místě. Rovněž musí být splněny i požadavky na umístění těchto agregátu z hlediska zabránění úrazu, vzniku požáru či vzniku jiných škod.

Klasifikace vnějších vlivů
Musí být respektovány vnější vlivy vyplývající z podmínek umístění dočasně zřízené elektrické instalace, např. přítomnost vody, mechanického pnutí atd.
Připravuje-li se provizorní elektrická instalace jako součást provizorní stavby je nutno v souladu s ČSN 33 2000-3, určit jednoznačně vnější vlivy a opatření, která určené vnější vlivy podmiňují.
Článek 711.32 ČSN 33 2000-7-711 pouze zdůrazňuje nutnost podrobného prozkoumání výskytu možných vnějších vlivů v místě, nestanoví taxativně žádná ani minimální opatření a z tohoto důvodu je předpoklad nutnosti vypracovat protokol o určení vnějších vlivů.
Jedná-li se o prefabrikované stánky se zabudovanými elektrickými rozvody, které se pouze přemisťují, pohlíží se na ně jako na elektrotechnické výrobky a posuzuje se pouze jejich připojení.
Stánky je bez dalších opatření možno umísťovat pouze v prostorech, v nichž jsou vnější vlivy vyhovující určeným vnějším vlivům v technické dokumentaci k těmto stánkům. Z tohoto vyplývá, že má-li být stánek určený pro instalaci ve velkých halách umístěn ve venkovních podmínkách, musí být posouzena celkově nutná opatření a projednána s výrobcem.

Provedení elektrického zařízení

Výběr a stavba elektrického zařízení
V kapitole 711.51 - všeobecné předpisy je předepsáno, že ovládací a ochranné přístroje musí být umístěny v uzavřených ochranných skříních, kterou lze otevřít jen s použitím klíče nebo nástroje, s výjimkou těch částí navržených a zamýšlených k obsluze nepoučenými osobami - lajky - podle článku 322.1 (ČSN 33 2000-3) Schopnost osob třída označení BA1.
V IEC 60364-7-711:1998 je uveden bod 711.514 Označování, který požaduje, aby zdroje malého napětí ELV - transformátory a konvertory byly označeny těmito údaji:

 • přesný popis všech zabudovaných ochranných prvků;
 • manuální znovu nastavení pro provoz;
 • výkon ve VA.

Tento bod HD 384.7.711 S 1:2003 vypustila a z tohoto důvodu není uveden ani v ČSN 33 2000-7-711:2003.
S ohledem na častou snahu provést elektrické rozvody v těchto zařízeních co nejrychleji, je na tomto místě nutno upozornit na požadavek normy ČSN 33 2000-5-51 článek 514.2, který stanoví, že vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro inspekci, zkoušení, opravy nebo změny instalace.
Při provádění instalace je nutno rovněž dbát na správné označení středního a ochranného vodiče - ochranný vodič je označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce a střední vodič je označen světle modrou barvou v celé délce.

Výběr soustav a stavba vedeni
Všude, kde hrozí nebezpečí mechanického poškození, musí být použity kabely s pancéřovým pláštěm, nebo kabely chráněné proti mechanickému poškození.
Propojovací vodiče (kabely s pryžovou izolací 450/750, nebo kabely s izolací z PVC 450/750V musí mít měděné jádro s průřezem nejméně 1,5 mm2 a musí odpovídat IEC 60227 nebo IEC 60245.
Ohebné šňůry, pokud nejsou chráněny proti mechanickému poškození, nesmějí být vedeny v zónách přístupných veřejnosti.
IEC 60364-7-711:1998 dále v tomto článku požaduje, že použité prodlužovací ohebné šňůry nesmějí být delší než 2 m. Tento článek HD 384.7.711 S1:2003 vypustila a z tohoto důvodu není uveden ani v normě ČSN 33 2000-7-711:2003.

Způsoby kladení vedení
Není-li v budovách užívaných pro pořádání výstav atd. elektrická požární signalizace, musí vodiče vedeni splňovat tyto podmínky:

 • musí být odolné proti ohni, a takové, které vytváří málo zplodin hoření nebo
 • to musí být jednožilové nebo mnohožilové nepancéřované kabely uložené v kovových nebo nekovových trubkách či lištách poskytujících ochranu proti ohni a poskytující stupeň ochrany nejméně IPX4.

Dále je nutno s ohledem na různé typy konstrukcí výstavních stánků přiměřeně postupovat dle článku 522.14 normy ČSN 33 2000-5-52:

 • kde může vzniknout nebezpečí způsobené posunem budov (tedy i případně stánku) musí systém uložení napájecího vedení umožnit relativní pohyb, který nesmí způsobit nadměrné mechanické namáhání vodičů a kabelů;
 • pro poddajné a nestabilní konstrukce musí být použit poddajný systém vedení.

Elektrické spoje
Spojování kabelů nesmí být prováděno s výjimkou nutného zapojeni do elektrického obvodu. Spoje musí být provedeny s využitím konektorů odpovídajících příslušným normám IEC, případně může být spoj proveden v uzavřeném prostoru se stupněm ochrany krytem nejméně IP4X nebo IPXXD.
Tam, kde hrozí přenášení tahu na koncovky vedení, musí spoj obsahovat ukotvení.
IEC 60364-7-711:1998 dále v tomto článku obsahuje poznámku, v které je uvedeno: Uvedený způsob ochrany se vztahuje především na závěsné kabely a vodiče užívané vystavovateli.
Tuto část článku HD 384.7.711 S1:2003 vypustila a z tohoto důvodu není uvedena ani v ČSN 33 2000-7-711:2003.
V souladu s požadavky článku 526-3 je třeba připomenout, že všechny spoje musí být přístupné k provádění kontroly, zkoušek a údržby. Toto neplatí pro spoje uložené v zemi, spoje zalité zalévací směsí, zapouzdřené a spoje mezi chladnou částí a topným prvkem (topné systémy).
V návaznosti na ČSN 33 2000-5-54, článek 542.N5.4.2 je třeba upozornit, že pro elektrické zařízení (pokud je umístěno venku je třeba) je nutno brát v úvahu vzdálenost jeho uzemnění od uzemnění hromosvodu. Pokud je vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi menší než 5 m, je nutno tyto zemniče spojit.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.