Požadavky na ochranu před nadproudy v elektrických instalacích nízkého napětí

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Článek popisuje požadavky na druhy ochranných přístrojů před nadproudy v elektrických instalacích nízkého napětí. Ochranné přístroje musí být instalovány, aby odpojily jakýkoliv nadproud ve vodičích obvodu předtím, než by takový proud mohl být nebezpečný v důsledku tepelných a mechanických účinků na izolaci, spoje, zakončení nebo hmoty obklopující vodiče.

 elektroinstalace

Požadavky podle druhu obvodů

Ochrana vodičů vedení
Detekce nadproudu musí být zajištěna pro všechny vodiče vedení vyjma případů, pro které platí čl. 431.1.2 normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Musí způsobit odpojení vodiče, ve kterém je nadproud detekován, nemusí však nutně způsobit odpojení ostatních vodičů.
Jestliže odpojením jedné fáze může být způsoben nebezpečný stav, jako např. v případě třífázového motoru, musí být provedena vhodná opatření.
V sítích TT nebo TN, pro obvody napájené mezi vodiči vedení (fázovými vodiči) a ve kterých není nulový vodič rozveden, nemusí být detekce nadproudů zajištěna v jednom z těchto vodičů vedení za předpokladu, že jsou zároveň splněny obě následující podmínky:

 • a) v tom samém obvodu je na straně zdroje instalována ochrana určená k detekci nevyváženého zatížení a k odpojení všech vodičů vedení;
 • b) nulový vodič není rozveden z umělého nulového bodu obvodů umístěných od ochranného přístroje uvedeného v bodě a) na straně zátěže.

Ochrana nulového vodiče
Sítě TT nebo TN
Jestliže je průřez nulového vodiče alespoň rovnocenný průřezu vodičů vedení (fázových vodičů) a předpokládá se, že proud nulového vodiče nepřekročí hodnotu proudu vodiče vedení, není nutné nulový vodič vybavit detekcí nadproudu nebo odpojovacím prvkem pro tento vodič.
Jestliže je průřez nulového vodiče menší než průřez vodičů vedení (fázových vodičů), je nutné nulový vodič vybavit detekcí nadproudu přiměřenou průřezu tohoto vodiče; tato detekce musí způsobit odpojení vodičů vedení (fázových vodičů), nemusí však nezbytné způsobit odpojení nulového vodiče.
V obou případech, však musí být nulový vodič chráněný před zkratovými proudy. Kromě možnosti odpojení se požadavky na nulový vodič vztahují i na vodič PEN.

Sítě IT
Jestliže je nulový vodič rozveden, je třeba zajistit detekci nadproudu v nulovém vodiči v každém obvodu. Tato detekce nadproudu musí způsobit odpojení všech živých vodičů příslušného obvodu včetně nulového vodiče. Toto opatření není zapotřebí, jestliže

 • příslušný nulový vodič je chráněn účinně před nadproudy ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje, např. na začátku instalace, nebo jestliže
 •   říslušný obvod je chráněn proudovým chráničem, jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 0,2násobek proudové zatížitelnosti (dovoleného proudu) příslušného nulového vodiče. Tento přístroj musí odpojit všechny živé vodiče odpovídajícího obvodu včetně nulového vodiče. Přístroj musí mít ve všech pólech dostatečnou vypínací schopnost.


Proudy vyšších harmonických
Detekce nadproudu musí být zajištěna na nulovém vodiči ve vícefázovém obvodu, v němž je obsah vyšších harmonických ve vodičích vedení takový, že o proudu v nulovém vodiči se předpokládá, že překračuje jeho proudovou zatížitelnost. Detekce nadproudu musí odpovídat povaze proudu protékajícího nulovým vodičem a musí způsobit odpojení nejen vodičů vedení (fázových vodičů), ale i nulového vodiče. Jestliže se odpojí nulový vodič, platí následující požadavky.

Odpojení a opětné připojení nulového vodiče ve vícefázových sítích
Jestliže se požaduje odpojení nulového vodiče, musí být provedeno tak, aby nulový vodič nebyl odpojen dříve než vodiče vedení (fázové vodiče) a byl spojen ve stejném okamžiku jako vodiče vedení nebo dříve.

Druhy ochranných přístrojů

Ochranné přístroje musí být vhodných typů uvedených v předchozí kapitole.

Přístroje zajišťující ochranu jak před proudy přetížení, tak před zkratovými proudy
Přístroj zajišťující ochranu jak před proudy přetížení, tak před zkratovými proudy musí být schopný přerušit, a pokud se týká jističů, i zapnout jakýkoliv nadproud až do velikosti předpokládaného zkratového proudu v místě, kde je přístroj instalován, včetně. Musí rovněž vyhovět požadavkům čl. 433.1 a 434.5 normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Těmito přístroji mohou být:

 • jističe se spouští proti přetížení i se zkratovou spouští;
 • jističe ve spojení s pojistkami;
 • pojistky s pojistkovými vložkami s charakteristikou gG.

Přístroje zajišťující ochranu pouze před proudy přetížení
Tyto ochranné přístroje musí vyhovět požadavkům čl. 433 normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 a jejich vypínací schopnost může být nižší, než je hodnota předpokládaného zkratového proudu v místě, kde jsou instalovány.

Přístroje zajišťující ochranu pouze před zkratovými proudy
Přístroj zajišťující pouze ochranu před zkratovými proudy musí být instalován v místech, kde je ochrany před přetížením dosaženo jinými prostředky, nebo kde je podle čl. 433 normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 dovoleno ochranu před přetížením vypustit. Takový přístroj musí být schopen přerušit, a pokud se týká jističů, i zapnout jakýkoliv nadproud až do velikosti předpokládaného zkratového proudu. Takový přístroj musí vyhovět požadavkům článku 434 normy ČSN 33 2000-4-43 ed. 2.
Takovými přístroji mohou být

 • jističe pouze se zkratovou spouští;
 • pojistky s pojistkovými vložkami s charakteristikami gM a aM.

Charakteristiky ochranných přístrojů
Pracovní charakteristiky nadproudových ochranných přístrojů musí odpovídat charakteristikám specifikovaným například v souboru norem EN 60898, EN 60947-2, EN 60947-6-2, EN 61009, HD 60269-2, HD 60269-3, EN 60269-4 nebo EN 60947-3.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.