EMC objektu a bezpečná elektrická instalace - 3. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Bezpečná instalace je tam, kde je na přípustnou míru (nebo raději pod přípustnou míru) sníženo riziko. Ve smyslu standardů je nutno vyvážit management rizika, s ohledem na riziko ohrožením procesu, majetku, osob nebo hospodářského majetku.

Tranzientní napěťové jevy se vyskytují v kabeláži napájení i informačních technologií. Původ těchto přepětí může být místní nebo vzdálený. Tranzientní napěťový jev může být škodlivý pro zařízení stejně, jako může být bezpečnostním rizikem vůči osobám. Připojení aktivního zařízení ke kabelovým vedením informační technologie nesmí představovat bezpečnostní rizika pro uživatele nebo provozovatele daného systému. Když se nainstaluje zařízení přepěťové ochrany, musí být spolehlivě zajištěno vzájemné pospojování k vyrovnání potenciálů uzemnění přepěťové ochrany s hlavním uzemněním a uzemněním přístrojů v souladu s ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 a souboru norem (ČSN) EN 61643, samozřejmě také s respektováním normy ČSN EN 61439.

emc objektu 3 1
Ochrana před napětími způsobenými blízkostí rozvodných systémů je zaměřena na instalační pravidla pro následující situace:

  • a) blízkost kabelů informační technologie a silových kabelů/nadzemních vedení;
  • b) blízkost kabelů informační technologie a silových zemnicích systémů;
  • c) blízkost zemnicích systémů informační technologie a silových zemnicích systémů.

Při výběru systému pro vedení kabelů se bere v úvahu intenzita elektromagnetických polí podél trasy, dovolené úrovně vedených a vyzařovaných emisí, typ kabeláže, kategorie symetrických kabelů, kvalita pospojování k vyrovnání potenciálů v budově, odolnost zařízení připojených
k systémům kabeláže – podle určení MaR, sdělovací, návěstní a IT. Instalace stíněné kabeláže musí být v souladu s požadavky ČSN. Stínění musí být spojité, a to od vysílače až k přijímači. Stínění kabeláže má vliv na elektromagnetické vlastnosti stíněné kabeláže, ale také na provozní a technickou bezpečnost. Připojení zařízení na instalovanou stíněnou kabeláž, která byla uzemněna pouze na jednom konci, může mít za následek vzniklé patřičné uzemnění na obou koncích – a riziko vyrovnávacích proudů...
Pokud je systém pro vedení kabelů konstruován z více dílů, musí být konstrukce, nosné systémy, uzemnění a stínění provedeny v souladu s ČSN EN 50310 ed. 4. Stínění kabelů musí být ukončeno na všech místech ukončení kabelu. Kontakt stínění musí být proveden na 360°, na principu Faradayovy klece. Stínění musí pokračovat prostřednictvím vhodné přípojky stínění, nesmí být použity normální ojedinělé pinové spoje, musí se zabránit nespojitostem na stínění. Přípojky stínění musí být důkladně připevněny například pomocí pásků nebo třmenů. Použité kryty musí poskytovat požadované vlastnosti elektro-magnetického stínění. Nekovové systémy neposkytují elektromagnetické stínění uložené kabeláži, ale neruší kabeláž přenosem indukovaných proudů a proudovými svody. Směšování nestíněných a stíněných součástí v kanálu způsobí, že přenosové vlastnosti budou nepříznivě ovlivněny a budou realizovány pouze v souladu s pokyny výrobců a dodavatelů.

emc objektu 3 2
Odstup metalické kabeláže informačních technologií a kabeláže rozvodů napájení za předpokladu smíšeného ložení stíněných a nestíněných kabelů se stanoví s požadavky a doporučeními na nestíněné a stíněné kabely v souladu se souborem ČSN EN 50288. Požadavky na odstup jsou zadány s ohledem na elektromagnetické rušení (EMI) a především provozní frekvenci dat systému IT/MaR.
Kabely rozvodů napájení a kabely MaR, sdělovací, návěstní a IT nesmějí být ve stejném svazku. Rozdílné svazky musí respektovat požadavky na odstup. Tam, kde procházejí kabely rozvodů napájení přes požární přepážku, je možné snížit požadavky na odstup za předpokladu, že celková vzdálenost snížení odstupu není větší, než je tloušťka požární přepážky plus oboustranně 0,5 m a že kabely informačních technologií a kabely napájení jsou uloženy v oddělených nosných systémech.
Požadavky na minimální odstup se uplatňují ve třech dimenzích. Kde se požaduje křížení kabelů informačních technologií s kabely rozvodů napájení a nemůže být zachován minimální odstup, tam musí být dodržen úhel jejich křížení na 90° na jedné straně křížení a na vzdálenost, která není menší než je příslušný požadavek na minimální odstup.
Použití stíněné kabeláže a/nebo použitý kovový nebo kompozitní systém pro vedení kabelů speciálně navržený pro EMC účely zmenšuje vliv elektrických polí, jestliže je stínění kabelů nízké impedance a/nebo má velkou plochu povrchu. Pro účinnost stínění je také podstatné, zda jsou stínění kabelu nebo systém pro vedení kabelů spojité po celé délce kanálu, uzemněné a pospojované.
Stíněná kabeláž poskytuje ochranu proti magnetickým polím, jestliže je stínění uzemněno a/nebo připojeno k soustavě pospojování na obou koncích kabelů. Vazba z vyzařování se snižuje se vzdáleností a prostřednictvím aplikací se symetrickými přenosy na symetrické kabeláži. Fyzické oddělení vstupních a výstupních vedení je často usnadněno způsobem montáže do přívodů procházejících přes filtry. Impedance spojení filtru na straně uzemnění by měla být co možná nejnižší.

emc objektu 3 3
Kryty poskytující prostředky pro zakončení a/nebo vedení jak kabelů IT, tak i napájecích silových kabelů musí být navrženy tak, aby poskytovaly oddělená víka pro oba tyto typy kabelových vedení. Případně je povoleno použít jednoho společného víka, pokud i po odejmutí tohoto víka zůstává silové kabelové vedení zabezpečeno tak, aby se zamezilo úrazu elektrickým proudem. Musí se uvážit předpisy vztahující se k prevenci nebezpečných napětí a jakýchkoli potenciálních rušení způsobených silovými a jinými silnoproudými kabely.
Použití správné kabeláže a vyhovující soustavy kovových prvků stavby a jejich společné využití k posílení elektromagnetické odolnosti je důležité nejen pro zajištění stability instalovaných elektronických a sdělovacích systémů, ale především pro zajištění dobré úrovně ochrany objektu před nežádoucími účinky elektromagnetické interference ve složitém prostředí.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz prosinec 2017 s

ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2017

Prosincové číslo je tematicky zaměřené na měření neelektrických veličin, snímací a regulační techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

Český výrobce měřicích přístrojů Panelové měřící přístroje, sloupcové zapisovače, velkoplošné displeje, převodníky na DIN lištu, bezpapírové zapisovače, PLC
Průmyslové klávesnice pro každého Odolné klávesnice do prašného prostředí a vodě odolné.
Měřicí a testovací přístroje Prodej měřicí techniky a komponent pro rozvaděče, měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Jednoduché Řešení s IO-link S IO-Link sběrnicovým modulem a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik sázíte na individuální řešení.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.