Elektrické charakteristiky rozváděčů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozváděč charakterizuje několik následujících jmenovitých napětí jeho různých obvodů. Jedná se o jmenovité pracovní napětí, jmenovité izolační napětí a jmenovité impulsní výdržné napětí.

Jmenovité pracovní napětí

Jmenovité pracovní napětí (Ue) obvodu rozváděče je hodnota napětí, která společně se jmenovitým proudem tohoto obvodu určuje jeho použití. U vícefázových obvodů je stanoveno jako napětí mezi fázemi.

Normalizované hodnoty jmenovitých napětí řídicích obvodů jsou uvedeny v příslušných normách pro vestavěná zařízení.

Výrobce rozváděče musí stanovit meze napětí nutné pro správnou činnost hlavních, řídicích a pomocných obvodů. Tyto meze musí být vždy voleny tak, aby napětí na svorkách řídicího obvodu vestavěných součástí nepřekročilo za normálních podmínek zátěže meze stanovené v příslušných normách IEC.

charakteristiky_1

Jmenovité izolační napětí (Ui)

Jmenovité izolační napětí (Ui) obvodu rozváděče je hodnota napětí, ke kterému se vztahují dielektrická zkušební napětí a povrchové cesty. Maximální jmenovité pracovní napětí kteréhokoliv obvodu rozváděče nesmí překročit jeho jmenovité izolační napětí. Předpokládá se, že jmenovité pracovní napětí kteréhokoliv obvodu rozváděče nepřekročí ani dočasně 110 % jeho jmenovitého izolačního napětí. Jmenovité izolační napětí jednofázových obvodu odvozených od soustavy IT (viz. IEC 60364-3) má být rovné minimálně napětí mezi fázemi zdroje.

Jmenovité impulsní výdržné napětí (Uimp)

Vrcholová hodnota impulsního napětí předepsaného tvaru a polarity, kterou je obvod rozváděče schopen za předepsaných zkušebních podmínek vydržet bez poruchy a ke které se vztahují hodnoty vzdušných vzdáleností.

Jmenovité impulsní výdržné napětí obvodu rozváděče musí být rovné hodnotám stanoveným pro přechodná přepětí vyskytující se v soustavě, ve které je rozváděč umístěn, nebo musí být větší než tyto hodnoty.

Jmenovitý proud (In))

Jmenovitý proud obvodu rozváděče je stanoven výrobcem, přičemž se berou v úvahu jmenovité hodnoty součástí elektrického zařízení v rozváděči, jejich uspořádání a použití. Tento proud musí být přenášen, aniž by oteplení jednotlivých částí překročilo stanovené meze. V důsledku složitých faktorů určujících jmenovité proudy nemohou být uvedeny žádné normalizované hodnoty.

Jmenovitý krátkodobý proud (Iow)

Jmenovitý krátkodobý proud obvodu rozváděče je efektivní hodnota krátkodobého proudu přiřazená tomuto obvodu výrobcem, kterou tento obvod může vést bez poškození za zkušebních podmínek. Pokud není výrobcem stanoveno jinak, je tato doba 1 s. Je-li tato doba kratší než 1 s, je třeba uvést jak jmenovitý krátkodobý proud, tak čas. např. 20 kA, 0.2 s.

Pro střídavý proud je hodnota tohoto proudu efektivní hodnotou střídavé složky a předpokládá se, že nejvyšší vrcholová hodnota, která se pravděpodobně vyskytne, nepřekročí n násobek této efektivní hodnoty.

Jmenovitý krátkodobý proud může být buď předpokládaný proud, jsou-li zkoušky prováděny při jmenovitém pracovním napětí, nebo skutečný proud, jsou-li zkoušky prováděny při nižším napětí. Tato jmenovitá hodnota je shodná se jmenovitým předpokládaným zkratovým proudem definovaným ve druhém vydání ČSN EN 60439-1 ed. 2, za předpokladu, že je zkouška prováděna při maximálním jmenovitém pracovním napětí.

Jmenovitý dynamický proud (Ipk)

Jmenovitý dynamický proud obvodu rozváděče je hodnota vrcholového proudu přiřazená tomuto obvodu výrobcem, kterou může daný obvod uspokojivě vydržet za zkušebních podmínek.

Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Ioo)

Jmenovitý podmíněný zkratový proud obvodu rozváděče je hodnota předpokládaného zkratového proudu stanovená výrobcem, kterou daný obvod rozváděče, chráněný přístrojem pro ochranu proti zkratu specifikovaným výrobcem, může uspokojivě snést po dobu funkce tohoto přístroje za zkušebních podmínek.

Bližší údaje o specifikovaném přístroji pro ochranu proti zkratu musí být stanoveny výrobcem. Pro střídavý proud je jmenovitý podmíněný zkratový proud vyjádřen efektivní hodnotou střídavé složky. Přístroj pro ochranu proti zkratu může být buď součástí rozváděče, nebo může být tvořen oddělenou jednotkou.

charakteristiky_2

Jmenovitý zkratový proud (Iot) při jištění pojistkou

Jmenovitý zkratový proud obvodu rozváděče při jištění pojistkou je jmenovitý podmíněný zkratový proud, je-li přístrojem pro ochranu proti zkratu pojistka v souladu s IEC 60269.

Součinitel soudobosti

Součinitel soudobosti rozváděče nebo části rozváděče, který má několik hlavních obvodů, (např. pole nebo oddíl), je poměr největšího součtu předpokládaných proudů všech hlavních obvodů v kterémkoliv okamžiku k součtu jmenovitých proudů všech hlavních obvodů rozváděče nebo zvolené části rozváděče. Stanoví-li výrobce součinitel soudobosti, musí se tento součinitel použít pro zkoušku oteplení. V případě, že informace o skutečně odebíraných proudech není dostupná, může být použito následujících smluvených hodnot:

Počet hlavních obvodu Součinitel soudobosti
2 a 3 0,9
4 a 5 0,8
6 až 9 včetně 0,7
10 (a více) 0,6

Tab. 1. Hodnoty součinitele soudobosti

Jmenovitý kmitočet

Jmenovitý kmitočet rozváděče je hodnota kmitočtu, která rozváděč charakterizuje a na kterou se vztahují pracovní podmínky. Jsou-li obvody rozváděče navrženy pro různé hodnoty kmitočtu, musí být uveden jmenovitý kmitočet každého obvodu. Kmitočet má být v mezích stanovených v příslušných normách IEC pro vestavěná zařízení. Pokud není výrobcem rozváděče stanoveno jinak, předpokládá se, že tyto meze jsou 68 % a 102 % jmenovitého kmitočtu.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz unor 2019 S

ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Odborné semináře OEZ 2019 Registrujte se zdarma. Opravy a rekonstrukce rozvaděčů nn, správná volba proudových chráničů, selektivita jištění v programu Sichr.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Vyšší úroveň bezpečnosti s NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.