Dovolené proudy v elektrické instalaci nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Proud, který má být kterýmkoliv vodičem za normálního provozu dlouhodobě veden, musí být takový, aby nebyla překročena teplotní mez pro izolaci vodičů.

Tento požadavek je splněn, jestliže se uplatní meze uvedené v tab. 1 pro jednotlivé druhy izolací. Hodnota proudu musí být zvolena nebo musí být určena v souladu s normou ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

Odpovídající hodnoty dovolených proudů je možno také určit, jak je popsáno v normě ČSN IEC 60287-1-1+A1 nebo na základě zkoušky, nebo výpočtem s použitím uznávané a potvrzené metody. Pokud je to třeba, musí se počítat s charakterem zatížení a pro kabely uložené v zemi s účinným měrným tepelným odporem půdy.
Teplotou okolí se rozumí teplota okolního média, když kabely nebo izolované vodiče nejsou zatíženy.

Seskupení obsahující více než jeden obvod

Redukční součinitele se mohou uplatnit na seskupení izolovaných vodičů nebo kabelů, které mají stejnou maximální provozní teplotu. Pro seskupení, v němž jsou kabely nebo izolované vodiče s různou maximální dovolenou provozní teplotou, musí být dovolené proudy všech kabelů nebo izolovaných vodičů ve skupině založeny na nejnižší maximální provozní teplotě ze všech kabelů v seskupení, a to spolu s příslušným redukčním součinitelem pro dané seskupení.
Jestliže se v důsledku známých provozních podmínek předpokládá, že kabel nebo izolovaný vodič nepovede větší proud než 30 % proudu, který by odpovídal jeho maximálnímu zatížení v seskupení, není nutné s tímto kabelem nebo vodičem pro účel určení redukčního součinitele seskupení počítat.

dovolene proudy 2018 2

Počet zatížených vodičů

V obvodu je třeba uvažovat počet těch vodičů, které vedou zatěžovací proud. Pokud je možno ve vícefázových obvodech předpokládat, že vodiče vedou vyvážené proudy, nemusí se nulový vodič příslušející k danému obvodu uvažovat. Za těchto podmínek se proudové zatížení čtyřžilového kabelu ve třífázovém obvodě bere stejně jako třížilového kabelu s fázovými žilami stejného průřezu. Čtyř a pětižilové kabely mohou mít vyšší dovolené proudy, jestliže jsou zatíženy pouze tři vodiče. Tento předpoklad však neplatí, jestliže proud obsahuje třetí harmonickou složku nebo násobky třetí harmonické představující THDi (celkové harmonické zkreslení) větší než 15 %.
Jestliže nulový vodič ve vícežilovém kabelu vede proud v důsledku nevyváženosti proudů jednotlivých fází, je zvýšení teploty v důsledku průchodu proudu nulovým vodičem vyrovnáno nižším vývinem tepla v jednom nebo několika z vícefázových vodičů. V takovém případě se průřez vodičů volí na základě nejvyššího proudu ve fázových vodičích.
Jestliže nulový vodič vede proud, který není odpovídajícím způsobem snížen oproti proudu fázových vodičů, musí se proud tohoto vodiče brát v úvahu při určování hodnot dovoleného proudu obvodu. Příčinou vzniku takových proudů mohou být značné proudy – násobky třetí harmonické proudů – třífázových obvodů. Jestliže je obsah harmonických větší než 15 % základního proudu vedení (proudu základní harmonické), nesmí být průřez nulového vodiče nižší než průřez fázových vodičů. Tepelné účinky v důsledku výskytu harmonických proudů a odpovídající redukčního součinitele pro vyšší harmonické proudy jsou uvedeny v příloze E normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.
Vodiče sloužící pouze jako ochranné (vodiče PE) se neberou v úvahu. S vodiči PEN se musí počítat stejným způsobem jako s nulovými vodiči.

Paralelní vodiče

Jsou-li dva nebo více živých vodičů nebo PEN vodičů zapojeny v síti paralelně, buď:

 • a) musí být provedena opatření, aby se dosáhlo rovnoměrného rozdělení proudového zatížení mezi vodiče;
  Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže vodiče jsou ze stejného materiálu, mají stejný průřez a mají i přibližně stejnou délku a po celé délce z nich neodbočují jiné obvody a pokud:
  - paralelní vodiče jsou vícežilové kabely nebo zkroucené jednožilové kabely nebo izolované vodiče; nebo
  - paralelní vodiče jsou nezkroucené jednožilové kabely nebo izolované vodiče v uspořádání do trojúhelníku nebo v rovinném uspořádání a jejich průřez je menší nebo rovný 50 mm2 pro měděná jádra nebo 70 mm2 pro hliníková jádra; nebo
  - paralelní vodiče jsou nezkroucené jednožilové kabely nebo izolované vodiče v uspořádání do trojúhelníku nebo v rovinném uspořádání a jejich průřez je větší než 50 mm2 pro měděná jádra, nebo 70 mm2 pro hliníková jádra a je zvolena speciální sestava vhodná pro tato uspořádání. Takovéto sestavy jsou založeny na vhodných seskupeních a mezerách mezi různými fázemi nebo polaritami;
  nebo
 • b) je třeba zvláštní pozornost věnovat zatěžovacímu proudu.
  To nevylučuje použití okružních koncových obvodů ať už s odbočujícími spoji nebo bez nich.
  Jestliže není možné docílit odpovídající rozdělení proudů, nebo jestliže je třeba zapojit paralelně čtyři nebo více vodičů, je třeba uvažovat o použití přípojnicových rozvodů.

dovolene proudy 2018 1

Změny podmínek uložení na trase

Jestliže je odvod tepla (ochlazování) v jednotlivých částech trasy vedení různý, musí se dovolené proudy stanovit tak, aby odpovídaly té části trasy, ve které jsou podmínky odvodu tepla nejméně příznivé. Tento požadavek je normálně možno zanedbat, jestliže se rozptyl tepla liší pouze při průchodu stěnou o tloušťce menší než 0,35 m.

Jednožilové kabely s kovovým pláštěm

Kovové pláště a/nebo nemagnetická armování jednožilových kabelů ve stejném obvodu musí být spolu spojeny na obou svých koncích. Jinak, aby se zvýšila proudová zatížitelnost, mohou být pláště nebo pancíře takových kabelů o průřezech překračujících 50 mm2 s nevodivým vnějším pláštěm spolu spojeny v jednom bodě svého průběhu, přičemž na nespojených koncích se opatří vhodnou izolací.
V takovém případě délka kabelů od místa spojení musí být omezena tak, aby napětí pláště nebo pancíře vůči zemi:

 • a) nezpůsobilo korozi, jestliže kabel je zatěžován svým plným proudovým zatížením, například omezením napětí do 25 V a
 • b) nezpůsobilo škodu na majetku, jestliže by kabely protékal zkratový proud.

Aktuální číslo časopisu

elektroprumysl cz leden 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, leden 2019

Číslo je tematicky zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Revizní a provozní měřicí přístroje Prodej měřicí techniky a komponent pro rozvaděče, měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.
Nový katalog STEGO INOVACE Přinášející dokonalý teplotní management kdekoli na světě.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.