ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 80 | duben 2019 Hromosvody a uzemňování prakticky - 3. díl Návrh řešení vnější ochrany (hromosvodu) Ing. Lubor Horák, Ing. Jan Hlavatý Lektoři LPE s.r.o. Seriál článků zaměřených na hromosvody a uzemnění se bude zabývat kompletní problematikou praktického řešení vnější ochrany před bleskemod základní legislativy, přes základní kritéria a projektování až po samotnou montáž, revize a uvedení do provozu. Kdy je hromosvod vyhrazené zařízení třídy I.? Do DSP - dokumentace pro stavební povo- lení uvádíme: • stanovit, proč ve stavbě musí být ochrana před bleskem, • stanovit, zda ve stavbě jsou vyhrazená elektrická technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti. Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních § 1 Tato vyhláška a) stanoví vyhrazená elektrická technická zařízení (dále jen „zařízení“), jejich zařa- zení do tříd a skupin a bližší podmínky jejich bezpečnosti, § 2 (1) Zařízeními jsou zařízení a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, b) určená k ochraně před účinky atmosfé- rické nebo statické elektřiny. (2) Zařazení zařízení do tříd a skupin je uve- deno v příloze č. 1 k této vyhlášce. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. Zařazení zařízení do tříd a skupin je uvede- no v tabulce 1. Poznámka: Ne vždy je LPS vyhrazeným zaří- zením třídy I, jen v těchto případech - „pokud jsou součástí …“. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1 bez zbytečného odkladu organizaci státního odborného dozoru. Zařízení třídy I. Skupina A Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Skupina B Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů; nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace Skupina C Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních Skupina D Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob Skupina E Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou sou- částí zařízení uvedených ve skupinách A až D Tab. 1 Zařazení zařízení do tříd a skupin

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=