ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 118 | duben 2019 tolerantnější, než byla předchozí norma ČSN 34 1390:1969. Protože uvedená usta- novení jsou poměrně vágní (neurčitá), předpokládáme, že jimi autoři uvedené normy chtěli ponechat určitou volnost z hlediska uspořádání svodů a jejich počtu. Tato volnost je zřejmá z dalších ustanovení normy, která se týkají náhodných součástí svodů. Podle čl. 5.3.5 této normy mohou být jako náhodné svody části stavby pou- žity i kovový nebo elektricky propojený že- lezobetonový skelet stavby nebo vzájem- ně propojený ocelový skelet stavby nebo i součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády. V takovýchto případech se žádné vzdálenosti mezi uve- denými náhodnými svody neuvádějí. Při- tom je možno předpokládat, že pro uvede- né náhodné svody se uplatňují podstatně menší vzdálenosti, než které jsou uvedeny v tabulce. Přitom se jedná v podstatě také o skryté svody. Nevidíme tedy důvod, proč by se ve Vámi uvedeném případě nemohla pro roz- místění skrytých svodů uplatnit vzdálenost mezi svody menší, než která je, i s přípust- nou odchylkou, uvedenou v tabulce 4 nor- my. Větší počet (přibližně rovnoměrně roz- místěných svodů na objektu) považujeme z hlediska ochrany před nebezpečím pře- skoků ze svodů i z jímací soustavy dovnitř do objektu (viz čl. 6.3 normy) za vhodnější, než menší počet svodů. Zjednodušeně ře- čeno – čím více svodů, tím lépe. Přesto si nemyslíme, že by obecně v tomto smyslu měly být formulovány po- žadavky na vzdálenost mezi svody ( např. formou: maximální vzdálenost mezi svody pro třídu LPS III je 10 m ). Asi jenom málokdo by si přál mít na svémdomě množství para- lelních drátů ze střechy dolů. Takže obvyklé vzdálenosti uvedené v tabulce 4 normy bereme jako doporučení, nejen aby byl na objektu dostatečný počet svodů, ale aby se to s tím počtem svodů také nepřehánělo. Ve Vámi uvedeném případě nevidíme důvod, proč by se mělo s projektovaným počtem svodů, kterých je více než požadu- je norma, a pokud jsou alespoň přibližně rovnoměrně rozmístěny kolem objektu a jsou umístěny také na jeho rozích nebo v jejich blízkosti, něco opravovat. Ve Vámi uvedeném počtu skrytých svodů nevidíme závadu. Pokud budete (podle Přílohy č. 2 k vy- hlášce č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elek- trických technických zařízeních ) ohlašovat zahájení montáže elektrické instalace v daném objektu a na něm příslušné po- bočce TIČRu, považujeme za vhodné, abys- te s uvedeným řešením svodů na objektu i s výše uvedeným zdůvodněním seznámil příslušného pracovníka. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Doplňující pospojení na stroji Podle ČSN EN 60204-1 ed. 2 kapitoly A.2 musí dojít k automatickému odpojení napájení ve stanovené době atd. Pokud nemohou být zajištěny požadavky kapi- toly A.2, postupuje se podle kapitoly A.3. Znamená to tedy, že pokud je hodnota impedanční smyčky přívodu stroje jakkoliv nevyhovující, ale odpor mezi svorkou PE stroje a zařízením kdekoliv na stroji vyho- vuje rovnici R PE ≤ 50/ I a je zajištěna ochrana před nebezpečným dotykovým napětím? Odpověď: Máte pravdu – v případě, že nemohou být splněny podmínky automa- tického odpojení podle kapitoly A.2 ČSN EN 60204-1 ed. 2, považuje se požadavek na ochranu před nebezpečných dotykovým napětímpři poruše za splněný, jestliže odpor mezi svorkou PE stroje a zařízením kdekoliv na stroji nebo mezi současně přístupnými vodivými částmi a/nebo vnějšími vodivými částmi vyhovuje rovnici R PE ≤ 50/ I a . Uvedená podmínka je obsažena také v čl. 411.3.2.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 i ed. 3. Obdobně je tato podmínka uvedena i v příloze A v člán- ku A.1.3 ČSN EN 60204-1 ed. 3. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=