ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM duben 2019 | 117 Obchod s tištěnou literaturou, e-knihami a informačním systémem ZDE. Příspěvky jsou převzaty z internetového portálu www.in-el.cz. Garantem jeho odborné části je Ing. Michal Kříž. IN-EL, spol. s r. o. , Gorkého 2573, 530 02 Pardubice Tel.: (+420) 774 079 755, E-mail: info@in-el.cz, www.in-el.cz komise stanovila všude prostor normální, lhůty revizí 1x za 5 let. Samozřejmě, že dle NV č. 101/2005 Sb. stanovuje lhůty provo- zovatel. Doporučil jsem aktualizovat pro- tokol o určení vnějších vlivů, ale provozo- vatele to nezajímá a chce ponechat lhůty 1x za 5 let. Stojí si za tím, že jsou všude pro- story normální. Neprovádí se zde údržba EZ, nemají Řád preventivní údržby, MPBP. Jak v tomto případě postupovat? Odpověď: Jak je uvedeno v příloze 3 TNI 33 2000-6:2008, účelem revize elektrických zařízení (i hromosvodů) je především po- dat vlastníku nebo uživateli elektrického zařízení přesný obraz o stavu zařízení, jakož i udat základní rámcové pokyny pro nutné opravy, eventuálně doplnění zařízeni, popř. směrnice, jak zacházet s elektrickým zaříze- ním v době, než bude provedena oprava nebo doplnění zařízení. To, předpokládá- me, jste učinil, zapsal do revizní zprávy, a tu jste předal provozovateli. Provozova- tel, resp. majitel objektu, ve kterém byla re- vize provedena, je odpovědný za stav elek- trické instalace. Tudíž má povinnost Vámi zjištěné závady odstranit. Jsou-li zjištěny závady bezprostředně ohrožující (mohou mít bezprostřední nebezpečné následky – viz tabulka v článku Revize elektrických zařízení) je povinností provozovatele, resp. majitele tyto závady neprodleně odstranit. Odstraňovat závady nebo zajišťovat jejich odstranění není povinností revizního tech- nika. To je povinností provozovatele, resp. majitele objektu, v němž se revize elektric- kého zařízení prováděla. Pokud považujete stav elektrické insta- lace v daném objektu za natolik alarmující, že by mohlo v důsledku závadného prove- dení elektrické instalace dojít např. k požá- ru, doporučujeme Vám, abyste tuto otázku konzultoval s příslušnou pobočkou TIČR. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Počet svodů hromosvodu Řešíme soustavu svodů hromosvodu pro objekt, který je zařazen do LPS III. Objekt má obvod 250 m. Tedy musí mít minimálně 17 svodů. V projektu je navrženo 23 svodů. Svody jsou navrženy jako skryté s využitím železobetonových sloupů, které jsou při- pojeny na základový zemnič. Rozpětí slou- pů je však 6,3 m, tedy není možné dodržet vzdálenost mezi svody přesně po 15 m. Je to závada? Odpověď: V článku 5.3 (počínaje str. 21) ČSN EN 62305-3 ed. 2 jsou uvedeny rám- cové požadavky na soustavu svodů. Při- tom tabulka 4 v článku 5.3.3 uvádí typické neboli obvyklé vzdálenosti mezi svody v závislosti na třídě LPS. Čl. 5.3.3 této nor- my uvádí, že svody by měly být rozmístě- ny po obvodu ve stejných rozestupech a že typické hodnoty vzdáleností mezi svody jsou uvedeny v tabulce 4 . Článek E.5.3.1 (předposlední odstavec) v příloze E uve- dené normy ještě doplňuje, že odchylky od vzdáleností mezi svody jsou přípustné v toleranci ±20 %, pokud střední vzdálenosti odpovídají tabulce 4 . Uvedené ustanovení zní celkem logicky – je z hlediska rozmístění svodů dokonce

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=