ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ALTERNATIVNÍ ENERGIE duben 2019 | 105 podobným způsobem, jakým je dnes roz- hraní mezi solárním systémem na střeše a systémem na střídavé napětí, používaným většinou domácností a podniků, zajišťová- no měniči. Problémem budou samozřejmě stávající energetické společnosti, které jsou od doby Tomáše Edisona obdařeny vládou podporo- vanými monopoly, které jim dávají výhradní právo dodávat elektrickou energii v rámci určeného zeměpisného území. V důsledku toho si zvykly na názor„Zatraceně, je to naše elektrická energie a my rozhodneme, jak se vyrobí a jak se bude distribuovat“. Návrh Tesly samozřejmě tento model rozbije, tak jako to udělal s tradičním pro- dejem vozů jejich prodej přímo veřejnosti. Většina států přijala zákony, které zakazují komukoliv, kromě energetických společ- ností s licencí, dělit se o elektrickou energii s jakoukoliv další osobou nebo skupinou. Patent číslo 16/186390, Tesla Tyto zákony, které byly před sto lety zce- la opodstatněné, již dnes nejsou vhodné. Společnosti veřejných služeb, například organizace smluvních prodejců, budou bojovat s každým pozměněním stávajícího obchodního modelu každou zbraní, kterou mohou sehnat. Počítejte s tím. Harmonické jako charakteristický parametr napětí distribuční soustavy Charakteristické parametry napětí podle normy ČSN EN 50160 ed. 3 jsou: kmitočet sítě, velikost napájecího napětí, odchylky napájecího napětí, rychlé změny napětí, krátkodobé poklesy napájecího napětí, krátkodobá přerušení napájecího napětí, dlouhodobá přerušení napájecího napětí, dočasná přepětí o síťovém kmitočtu mezi živými vodiči a zemí, přechod- ná přepětí mezi živými vodiči a zemí, nesymetrie napájecího napětí, harmonická napětí, meziharmonické napětí a napětí signálů v napájecím napětí. Všeobecným přístupem normy ČSN EN 50160 ed. 3 je vyjadřování charakteristických parametrů napětí vztaže- ných k jmenovitému napětí soustavy nebo k dohodnutému napájecímu napětí. I když napětí harmonických jsou definována jejich relativní amplitudou vztaženou k základnímu napětí, pro sou- stavy nn jsou podle ČSN EN 50160 ed. 3 vztažena k jmenovitému napětí a pro soustavy vn jsou vztažena k dohodnu- tému napájecímu napětí. Toto je odchylka od dosavadní praxe, podle které se harmonické vyjadřovaly jako procentní hodnoty základní harmonické. K tomu je třeba poznamenat, že pokud je pro měření harmonických použit měřicí přístroj, podle uvedené dosavadní praxe je třeba, před porovnáváním s hodnotami podle tabulek, provést jejich přepočet. Vzhledem k tomu, že harmonické vyšších řádů jsou obvykle malé a obtížně měřitelné, jsou v normě ČSN EN 50160 ed. 3 stanoveny harmonické jen do řádu 25. Harmonické se měří v odběrnémmístě pomocí přístrojů vyhovujícím normě ČSN EN 61000-4-7 ed. 2. Základní měření se skládá z desetiminutových efektivních hodnot harmonických a činitele zkreslení. V soustavě vn se měření provede na sdružených napětích a v soustavě nn se měření provede na fázových na- pětích. Perioda sledování harmonických musí být jeden týden včetně soboty a neděle. Za vyhovující normě ČSN EN 50160 ed. 3 jsou považovány harmonické, pokud jejich desetiminutové efektivní hodnoty jsou v 95 % menší nebo rovné než stanovené meze.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=