ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ALTERNATIVNÍ ENERGIE 102 | duben 2019 Audi spustilo pilotní projekt inteligentního řízení elektřiny Německý výrobce automobilů Audi oznámil spuštění pilotního projektu Audi Smart Energy Network. Jednoduše řečeno, jedná se o systém obsahující stacionární baterie, kterým dodávají energie solární panely, a jehož cílem je vyrovnávat zvýšenou poptávku z elektrické sítě po připojení elektromobilů, aby nedošlo k jejímu přetížení a kolapsu. Audi tento pilotní projekt realizuje ve svém domovském městě Ingolstadtu a oblasti Curychu spolu s dalšími partnery. Jedná se o kombinování různých velikostí fotovol- taických systémů se stacionárními akumu- látory. Řídící software Curych start-up spo- lečnosti Ampard distribuuje solární energii inteligentně na základě aktuální nebo plá- nované poptávky z dobíjení elektromobilů, domácnosti a topení. Jedinečným rysem pilotního projektu je, že spolupracuje také s rozvodnou sítí. Přes zabudované komuni- kační rozhraní jsou totiž všechny systémy propojeny do virtuální elektrárny a tvoří inteligentní síť tzv. smart grid. Připojená zařízení do domácího úložiště tak zajišťují rovnováhu energetické sítě. Ji- nými slovy, vyrovnávají výkyvy mezi výro- bou a spotřebou energie a stabilizují ener- getickou síť dočasným ukládánímmenšího množství energie do stacionárních baterií v krátkém čase. To optimalizuje vlastní spotřebu.„ Podíváme-li se na elektromobilitu v kontextu celkového systému zásobování energií, který je stále více založen na ob- novitelných zdrojích energie, hrajeme prů- kopnickou roli na trhu s vyrovnávací energií – což umožňuje výrobcům v rámci pilotního projektu dodávat energii do sítě. To je nyní poprvé možné i na úrovni jednotlivých do- mácností, což pomáhá vyrovnávat celou energetickou síť, “ poznamenal Dr. Hagen Seifert, ředitel koncepcí udržitelných pro- duktů společnosti Audi. Audi se v rámci snahy o mobilitu bez emisí také zaměřuje na služby, které přesa- hují rámec automobilu jako produktu. Jed- ním z důležitých aspektů je vzájemný vztah mezi všemi oblastmi života, kde se auto propojí prostředím. Zvláštní pozornost je věnována službám, které zahrnují interakci mezi automobilem a životním prostředím.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=